Welkom

Welkom op de website van vzw Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn.

Business handshake

Voor de goede orde laat duidelijk wezen dat onze vereniging niets van binding heeft met een OCMW kantoor van de overheid, geen enkele overheid heeft inspraak in onze VZW. Onze VZW voorziet zelf in haar werkingsmiddelen en wil geen enkel belang of verband met iets van overheid en politiek.

Niet alleen vanuit de juridische theorie maar tevens vanuit onze 14 jaar praktijk ervaring helpen we u verder te kijken dan de mainstream media. Op een praktische manier toegelicht het totale plaatje betreffende domicilieadres en de mogelijkheid van domiciliefraude.

Via deze website willen we aan verschillende doelgroepen een zo duidelijk mogelijk inzicht geven in het recht en een rechtstreeks en duidelijk antwoordt bieden op de meest concrete vragen met betrekking tot de bevolkingsregisters. Deze site kan benadert worden vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit rechtstak, de specifieke wet, de vraagsteller, de rechtspraak en via de links op deze site. We gaan u toelichten welke systemen ter inschrijving in de bevolkingsregisters binnen België gekend zijn. Deze website kan volledig gratis doorgelezen worden en dankzij de transparantie die we hier bieden kan de lezer mogelijk reeds een oplossing vinden.

De talrijke interne verwijzingen zorgen ervoor dat men via de links in de tekst naar andere websites automatisch bij het juiste onderdeel terecht komt. We gaan ervan uit dat wie ons contacteert of consulteert reeds grondig kennis nam van de inhoud van deze website.

Auteursrecht: het tot stand brengen van deze website vergt investering op tal van vlakken. Niet tegenstaande, als u een artikel wil delen of tekst wil kopiëren, u mag van deze website vrij de tekst kopiëren, maar u dient wel de bron te vermelden. Gebruik bij voorkeur de link naar onze website in plaats van de tekst te knippen/kleven, we vragen u om minstens de bron te vermelden. Voor meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom mag u ons contacteren.

De basis van het regelgevend kader over de bevolkingsregisters: deze wordt gelegd door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, B.S. 3 september 1991 (hierna: ‘wet over de bevolkingsregisters’).

Inzake de bepaling van iemands hoofdverblijfplaats en de inschrijving in de bevolkingsregisters heeft zich in de loop der tijd ook een uitgebreide rechtspraak gevormd, voornamelijk van de Raad van State. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 en de wet van 19 juli 1991 vormen daarbij uiteraard het uitgangspunt.

Door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd deze reglementering uitvoerig toegelicht en becommentarieerd in de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters – Gecoördineerde versie: van kracht op 1 juli 2010 (laatste bijwerking d.d. 31 maart 2014). Deze Algemene Onderrichtingen worden permanent bijgewerkt en zijn terug te vinden op de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, doorklikken naar ‘bevolking’. 

De bepaling van iemand zijn of haar hoofdverblijfplaats is één zaak, het doen kloppen van de bevolkingsregisters is dan weer een totaal andere zaak. In principe dient elke burger zelf aangifte te doen van zijn of haar hoofdverblijfplaats en dit bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats. Echter ook de lokale overheden hebben de constante opdracht om af te toetsen of de inschrijvingen in de bevolkingsregisters in overeenstemming zijn met de realiteit. Dat dit in de praktijk niet verloopt zoals de overheid dit vooropstelt zal u duidelijk worden bij het doornemen van de informatie op deze website.

Indien het gaat om wat overheid noemt domiciliefraude dan is dit meestal geen doel op zich, er is dan meestal samenhang met andere misdrijven, vaak gepleegd met het oog op het verkrijgen van allerlei voordelen, maar vaak ook gepleegd uit bittere noodzaak omwille van de elementen die verbonden zijn aan iemand zijn hoofdverblijfplaats.

Niet alleen de primaire fraudeur (diegene die niet ingeschreven staat op de plaats waar zij of hij de hoofdverblijfplaats heeft), maar ook de secundaire fraudeur (volgens de visie van de overheid is dat de persoon zonder wie de primaire fraudeur geen domiciliefraude kan plegen, bijvoorbeeld de eigenaar van het pand waar de primaire fraudeur zijn inschrijving heeft (in toepassing van het strafrecht ziet men vaak dat een secundaire partij zwaarder wordt aangepakt door justitie). Vaak is die secundaire partij niet op de hoogte of door onwetendheid niet voorbereid op datgene wat men als secundaire heeft boven het hoofd hangen…. Voor een procureur is het bijgevolg meestal veel eenvoudiger om iets te laten – kaal – plukken bij een secundaire partij, bijvoorbeeld de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel en/of het pand)

Bij het doornemen van de informatie op deze website zal men als lezer soms tot bevinding komen dat we bij VZW OCMW niet bang zijn om paard en ruiter te vernoemen. Laat echter duidelijk zijn, we scheren alle overheidsvertegenwoordigers niet over een en dezelfde kam, we zijn er ons van bewust dat sommige overheidsvertegenwoordigers elke dag opnieuw zeer plichtbewust te werk gaan en zich wel degelijk als civil servant ten dienste stellen van de burger. Dit soort integere ambtenaren heeft het beslist niet eenvoudig om zich dagdagelijks staande te houden binnen een systeem waar vele van hun collega’s er een ander agenda op nahouden. Vaak goed bedoelde maar misplaatste collegialiteit ten gunste van collega’s die zich niet gehinderd weten door enige vorm van scrupule. Toch hebben we alle respect voor diegene die het goed menen met de burgers die ze trachten van dienst te zijn.

We gaan er vanuit dat wie ons contacteert of raadpleegt via deze website reeds voorafgaand op consult ging bij een advocaat van zijn keuze, een sociaal assistent of de juridische dienst van het OCMW kantoor in z’n buurt.

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

 

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/