Registratie buiten de hoofdverblijfplaats – het leven zoals het is!

3sl7wy

De voorbije 14 jaar maakten wij kennis met het ‘domicilieadres’. Hiermee groeide ook onze overtuiging dat voor tal van mensen het nemen van een ‘domicilieadres’ vaak het gevolg was van een levenswandel die niet over rozen liep. Jaar na jaar stijgt bij ons het aantal aanvragen om hulp, meestal onder invloed van stukgelopen relaties, financiële en andere problemen, opgegroeid in een tehuis, de partner of het gezin niet willen opzadelen met problemen zoals alcohol gebruik, problemen met justitie, gedrags-en/of psychologische problemen, behoud van zelfstandigheid en het eigen inkomen. Etc, etc…

Voor sommige politiekers en hun vazallen binnen de ambtenarij zijn ‘adreshuurders’ allemaal fraudeurs. Ons inziens moet dit standpunt tot frauderende criminelen enigszins genuanceerd worden. Wij wensen onderscheid te maken tussen de echte fraudeurs en kleine burgers die ten onrechte als fraudeurs worden bestempeld.

Vazallen dienen hun broodheer, de gemiddelde ambtenaar dient zijn politieker.

Link: Vlaanderen Corrupter

Bij de zogenaamde domiciliefraude gaat het niet om witteboordencriminelen die met hun lobby en relaties binnen justitie en politiek de Belgische schatkist plunderen via bijvoorbeeld een Luxemburg route, een Dexia fraude of een grote onderneming waarbij in de raden van bestuur word gezeteld door allerhande politiekers & Co.

(zoals Ivan Van de Cloot in zijn boek ‘Roekeloos’ komt te getuigen; de burgemeester van Brussel wilde het niet. Dhr. Van de Cloot verwijst hier naar de PS’er Yvan Mayeur, een belangrijk personage in het boek ‘Roekeloos’. Dhr. Van de Cloot getuigt in zijn boek dat de PS’er Yvan Mayeur in het parlement zonder blikken of blozen zei dat “we geen onderzoekscommissie oprichten want dan komen we bij eigen mensen uit”. Inderdaad er zaten veel PS’ers in de bestuursorganen van Dexia tot Di. Rupo toe.

Ivan Van de Cloot; nergens is particratie pijnlijker dan wanneer parlement faalt in controle op uitvoerende macht: vertegenwoordigen van het volk of van de partij?)

Durven we nog geloven in de zuiverheid van de parlementaire democratie? Rik Torfs: “Dan lijkt met het geloof in Sinterklaas realistischer”

Links:

Ivan Van de Cloot – Roekeloos

Ivan Van de Cloot – Kan niet alles vertellen

Politiekers zijn niet te verhoren

Burgers die op zoek moeten naar een plaats om zich te registreren zijn niet het soort van klanten dat je vindt bij een megabank als HSBC, die bank pleegde duizenden door het gerecht bewezen overtredingen voor het witwassen van geld uit drugs, prostitutie en mensenhandel. Het artikel van De Tijd van 3 September toont aan hoe omvangrijk de ‘HSBC – fraude’ wel is. Er zijn honderden diamantairs bij betrokken, zelfs de top van de sector, goed voor 1 miljard dollar zwart geld. Bij HSBC kwam men ervan af met een boete die een fractie is van wat ze eraan verdienden en niemand werd persoonlijk vervolgd voor een rechtbank, laat staan gestraft. Ook bij de diamantfraude te Antwerpen werd vanuit Brussel wetgeving op maat geschreven en vervolgens werd conform de gebruikelijke klasse justitie dit maatwerk achter gesloten deuren afgehandeld tussen gelijkgezinden, via ons kent ons werd het ‘zaakje’ afgekocht.

Link: Diamantgate

Met ervaring en een terugblik op het verleden weten we hoe groote fraude in de toekomst gaat afgehandeld worden tussen de vrienden.

Link: Belgisch gerecht vraagt Zwitserland

De wetgeving op afkoop & schikking voorziet er in dat de juist geplaatste – dien te verstaan correct gepromoveerde – magistraat binnen het parket zonder bemoeienis van buitenaf de zaakjes achter gesloten deuren kan afhandelen zonder dat aan enige zijde niemand van de betrokken criminelen enige veroordeling of strafblad bekomt. Bij nacht en ontij worden deals afgesloten tussen (witteboord)criminelen dit met goedkeuring van justitie. In de middeleeuwen bestond ook al de kidnapping en vrijlating tegen losgeld. In België werd een wetgeving, geschreven in opdracht van grondwetsspecialisten die tegelijk ook al optraden als raadsman voor de diamantsector en andere molochs, en stiekem gewijs werd deze wetgeving op maat snel door de betreffende commissie gesluisd dank zij CD&V en “liberalen”. (welke naïeveling denkt aan toeval, wetende dat vorig justitie minister was Liberaal mevr. Annemie Turtelboom, huidig justitie minister is CD&V meneer Koen Geens)

Binnen de ‘democratie’ van België komen de (super)fraudeurs weg met ridicule voorstellen van 1% losgeld en door neerlegging van hun dossier kan men er tegelijk ook voor zorgen om tot een akkoord te komen, zodat het gerecht ook niets meer mag doen met de informatie of documenten die tijdens de gesprekken zijn opgedoken. De informatie of documenten mogen niet meer als bewijs worden gebruikt, ook niet in andere procedures. Zelfs niet als over andere personen strafbare feiten aan het licht kwamen. Zodat vaak ook andere mogelijke strafzaken daarna zonder meer in rook opgaan en NULL financiële schikking kan opbrengen. Er rest de (witteboord)criminelen slechts de onkosten voor hun gespecialiseerde raadsmannen… Onkosten van een grootteorde die een burgertje dat z’n domicilie registratie buiten de hoofdverblijfplaats neemt, niet kan ophoesten… Barbertje zonder centen is een barbertje dat zal hangen.

Dat ook de witteboord van menig ambtenaar hoog genoeg is kunnen we zien aan de uiterst zelden uitgesproken ‘straffen voor ambtenaars’; strafmaten die neerkomen op bijvoorbeeld schorsing met behoud van loon of wegpromovering. Soms word voor de betrokken ambtenaar zelfs een job op maat gecreëerd een ‘functie’ die voordien nog niet bestond, vervroegd op pensioen mogen gaan, of men laat de strafzaak doodleuk verjaren.

Link: KB Lux rechter – Niet gestraft

Zelfs Damien Vandermeerch, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie laakt de praktijk waar schikkingen tussen rijke financieel criminelen en parket worden getroffen tot afkoop. Laat duidelijk zijn dat er geen ontevredenheid klinkt vanuit de hoek bij het parket, diegene die de macht hebben om de schikking met de fraudeur al dan niet toe te staan, deze magistraten klagen niet….

Link: Zware criminelen mogen proces afkopen

Op het moment zijn fiscus en echtscheidingszaken de meest serieuze bedreigingen voor haven en goed. Maar nieuwe donkere wolken pakken zich samen boven ons rechtsstelsel. Het is erg nuttig om de ontwikkelingen in Amerika op de voet te volgen. België loopt tussen de 5 en 10 jaar achter, dus Amerika is de perfecte kristallen bol voor de Belgische toekomst. Ik zal wat voorbeelden geven zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Neem als voorbeeld het confisqueren & verbeurdverklaren, in Amerika is het al lang legaal om de burgen tot op het bot te strippen van haven en goed, zonder dat er een rechtszaak of enige veroordeling aan te pas komt.

Nog altijd zijn de meeste burgers in België en vaak ook de advocaat die ze raadplegen van overtuiging dat men in België de burger niets kan afnemen of de burger niet kan veroordelen zonder bewijs. België loopt vol met slaapwandelaars en gebrainwasht stemvee die de overtuiging hebben dat de Belgische staat de burger niet kan schaden zonder belastende bewijzen. Slaap rustig verder wil ik hen zeggen.

Parket – vaak met listig misbruik van het Centraal Orgaan Inbeslagname Verbeurdverklaring heeft vergaande bevoegdheid om over te gaan tot confiscatie van eigendommen zonder enige vorm van proces. Waarbij een staatsonderneming als het COIV een boekhouding voert die niet waarheidsgetrouw is, met dergelijke boekhouding staat de deur open voor kwaadaardige anomalieën. Tip, lees eens het boek van voormalig COIV directeur dhr. Francis Desterbeck. ‘Misdaadgeld Misbruikt’ ISBN 9460011489

Link: Miljoenenschandaal bij justitie

Desterbeck was voorheen directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), heden is de man advocaat-generaal te Gent. Vanuit die functie scheef hij nog een boek ‘Krachtlijnen van het fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht’ ISBN 2804451488

Link: Uitgeverij Larcier

Ook de opvolger van dhr. Desterbeck, Thierry Freyne laat weten dat het bij het COIV nog altijd een puinhoop is. Uit ervaring weten wij, voor een corrupte magistraat is het COIV net zoiets als een speeltuin voor een kindermisbruiker.

Link: Je wil niet weten hoe justitie het doet

Hebt u als burger de middelen en de juiste relaties met toegang tot de lobby der nobele of beschikt u eenvoudigweg over een Aquino- vermogen dan hebt u de middelen tot het bekomen van een batterij advocaten ter bescherming tegen overheid & justitie.

Link: Parket tapte ook Aquino advocaten

De overeenkomsten tussen de roverheid en criminelen uit de privé is iets wat we wel vaker tegenkomen. De Belgische politiestaat, waar u als burger niet mag over het hek kijken terwijl de roverheid uw koe steelt. De politiestaat waar vertegenwoordigers van de roverheid kunnen worden geschorst met behoud van loon, weggepromoveerd worden of met vervroegd pensioen worden beloond.

Links:

Integraal de gewraakte telefacts

Vandaag: Rechter Francine De Tandt

Clint: Rechter Francine De Tandt opnieuw voor de rechter

Omkoping doodnormaal in de rechtbank

Ambtenaren voor rechter wegens corruptie

Ex-ministers kunnen overheid tot 10 miljoen euro kosten

Ex-ministers kosten overheid miljoenen

Heb je niet de nodige middelen om aan tafel te zitten met de grote dan sta je als kleine op het menu. De pseudo rechtstaat waar menig procureur zijn vorderingsrecht meent te moeten misbruiken om een klein burgertje af te rekenen.

Links:

Een afkoopwet voor koffiekoeken? – Paul Quirynen

Wraakjustitie in Hasselt

Vooral uit de VLD hoek komen politiekers zoals o.a. mevr. Minister Annemie Turtelboom, heer Minister Bart Tommelein, heer Minister Vincent Van Quickenborne, Kamerlid Mathias De Clercq, graag via de media belangstelling hun verontwaardiging verkondigen.

Links:

Tommelein zegt sociale fraude te bestrijden

Tommelein overweegt meldpunt voor sociale fraude

Domiciliefraude strafrechtelijk

VLD beweert domiciliefraude aan te pakken

LACHAERT TEVREDEN OVER AANPAK SOCIALE FRAUDE DOOR STAATSSECRETARIS TOMMELEIN

VLD zegt druk op te voeren

Vooral mevr. Minister Turtelboom, zij kwam zowel tijdens haar positie als Minister binnenlandse zaken en ook later als Minister van Justitie zeer dreigende taal spreken. Het is maar ten zeerste de vraag hoe keurig dat deze ministers zelf voor hun deur vegen. Mogelijk zijn sommige Ministers en hun Magistraten te druk benomen met hun eigen agenda.

Links:

Turtelboom, veel geblaat weinig wol

Turtelboom verzwijgt subsidies

Turtelboom schrapt 48 miljoen euro aan energiepremies

Wanbeleid binnen de overheid

Turtelboom blijft doof voor Werkgoep Morkhoven

Turtelboom liet karrenvracht onbetaalde facturen achter

Justitie heeft voor 136 miljoen euro aan openstaande facturen

Het huren van een kamer of een adres gebeurd vaak uit noodzaak, bijvoorbeeld om een relatie of gezin leefbaar te houden, dit kan bijdragen tot overlevingsstrategie en is niet noodzakelijk sociale fraude. Wij willen in deze context dan ook spreken van ‘overlevingsfraude’. Voor diegene die het niet eens zijn met onze visie, we zijn altijd bereid om onze visie en standpunten inzake deze maatschappelijke problematiek verder toe te lichten in de vorm van een dialoog met verantwoordelijke van de overheid, maar binnen de overheid neemt niemand verantwoordelijkheid en van uit hun gemanipuleerde media laat men natuurlijk liever een vertekend eenzijdige versie horen.

We stellen vast dat sommige die van een uitkering overleven inderdaad ‘een hogere uitkering’ bekomen wanneer ze alleen wonen of als dus geregistreerd staan. Mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en beslissen om te gaan samenwonen, willen niet direct hun inkomen, verminderd zien. Het gevolg is dat zij op zoek gaan naar uitwegen en een tweede adres aanhouden. (bron; VNA werkgroep wonen – tekst: bewonersstatuut, 2008)

Wij sluiten ons aan bij het standpunt van het VNA (Vlaams Netwerk van verenigingen waar Armen het woord nemen). In principe zijn wij tegen alle vormen van fraude, zeker als die fraude uitgaat van de overheid, maar die roverheid heeft geen belangstelling om haar eigen vlees te keuren. Datgene wat de overheid als ‘sociale fraude” bestempelt blijkt voor veel mensen een bittere noodzaak.

De keuze voor een aparte domicilie maakt het voor de behoeftige mogelijk zijn/haar familie, partner gedeeltelijk af te schermen van allerhande problemen. Veel vrouwen – niet noodzakelijk na opname in een blijf van mijn lijf huis – staan erop een stuk zelfstandigheid te behouden. Een eigen inkomen speelt daarin een belangrijke rol. Zij zijn niet happig om dit zomaar op te geven en alweer alles samen te leggen met een nieuwe partner. (deels overgenomen via Bron; VNA-werkgroep huisvesting, tekst bewonersstatuten, 2008) Wij zijn van mening dat de relationele motieven die sommige behoeftigen aangeven niet zomaar over het hoofd mogen worden gezien.

Wanneer kwetsbare mensen gedwongen worden tot ‘verplicht officieel samenwonen’ is het zeker niet uit te sluiten dat er snel ‘nieuwe problemen’ ontstaan, onder andere wanneer iemand financiële problemen heeft. Op korte termijn kan het ‘samenwonen’ spaak lopen en begint de administratieve mallemolen weer van vooraf aan. Heel wat mensen worden door de bestaande regelgeving en praktijken van de overheid min of meer in een fraudesituatie gedwongen.

Redenen waarom mensen niet officieel gaan samenwonen en een tweede adres behouden;

Na het motief ‘schulden’ werden ‘relationele motieven’ het vaakst aangegeven als redenen voor het niet officieel samenwonen. Heel wat mensen kiezen er voor zich niet te domiciliëren op hetzelfde adres, ook al verblijven ze regelmatig samen.

Bij het begin van een opstartende of knipperlicht-relatie zullen mensen niet altijd meteen officieel willen gaan samenwonen, het aanhouden van twee volwaardige woningen is echter een dure aangelegenheid, hierbij vormt tijdelijk een ‘eigen kamertje’ buiten de hoofdverblijfplaats soms de oplossing.

LAT-relaties of een andere vorm van living together apart, ook de instap in een relatie met een nieuwe partner met kinderen is ook niet altijd eenvoudig. Soms wordt periodes samengewoond, afgewisseld met periodes dat men apart woont. Een time-out plek hebben kan in functie van een stabiel gezinsleven. De time-out plek kan zeer waardevol zijn in het ondersteunen van de relatie, vooral in gezinnen waar er problemen zijn of de relatie bestaat uit een nieuw samengesteld gezin, kan het zinvol zijn dat één van de ouders een ‘time-out’ plek heeft waar hij/zij naartoe kan als het allemaal te veel wordt en de situatie dreigt te ontploffen. Mensen hebben het recht een leven te leiden en relaties aan te knoppen hoe en waar ze dat verkiezen, als de overheid het daar moeilijk mee heeft dan is dat het probleem van de overheid.

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

 

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/belgen-zonder-registratie-het-leven-zoals-het-is/