Politiestaat, bestuursrechtelijk administratieve maatregel

1780660_626399410759103_194046403_nDe registratie in de bevolkingsregisters of het wachtregister dient, volgens de Belgische overheid, tot doel de bevolking te kennen en meer bepaald de identificatie te vergemakkelijken van de personen die op het grondgebied verblijven.

In tal van Europese landen primeert voor de overheid de communicatie tussen hun instanties en de burger. In de meeste EU-landen geniet de burger het vertrouwen van de overheid wat betreft het zich registreren en aanspreekbaar stellen met derden. De Belgische overheid ziet dit totaal anders, hier geniet de burger het wantrouwen van de overheid, binnen België acht de overheid het opportuun om registratie en communicatie met de burgers onder toezicht en controle te plaatsen van politie, dit conform de principes van een politiestaat.

Aangezien de vaststelling van een burger zijn hoofdverblijfplaats, het ambtshalve wijzigen van een burger zijn inschrijving in de bevolkingsregisters een administratieve maatregel is valt deze onder het algemeen regime van het bestuursrecht.

In tegenstelling tot sommige buurlanden (bv. Nederland) bezit België geen algemene wet bestuursrecht waar alle algemene principes van het bestuursrecht werden verzameld. Het bestuursrecht verloopt in België via specifieke wetten (bv. de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B.S. 12 september 1991), de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals erkend door de rechtspraak (bv. het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, …) en andere regels die voortvloeien uit de rechtspraak van (vooral) de Raad van State.

Volgens de federale wetgever zijn de gemeenten en hun lokale politie hier bij uitstek geschikt om de burgers te controleren omdat de lokale politie ‘dichter bij de burger staat’. Parl. St. Senaat 1990-1991, nr. 1150/1,5. De ambtenaar binnen de politie die hiervoor word op pad gestuurd door de overheid is de zogenaamde wijkagent. De middelen die deze ambtenaar mag aanwenden inzake woonstonderzoek zijn in de ons omliggende landen ongezien. Binnen andere topics van deze website gaan we hier dieper op in.

Link: Gent voert strijd tegen domiciliefraude

Volgens de Belgische overheid zou het ‘kennen van de burgers’ en het ten alle tijden weten waar elke burger aan te treffen is het belang dienen van zowel de burger als de overheid. De gekende hoofdverblijfplaats van de burger is voor de Belgische overheid zeer bepalend bij tal van rechtshandelingen. De burgers die niet ingeschreven staan in de bevolkingsregisters worden door de overheid gelijk gesteld met het administratief niet bestaan, de betrokkene is voor de overheid burgerlijk dood. Het controle organisme van de Belgische staat is zodanig geconstrueerd dat het niet geregistreerd zijn voor de burger zeer veel verstrekkende negatieve gevolgen heeft.

Zo zal een gebrek aan registratie in de bevolkingsregisters de betrokken burger in theorie de mogelijkheid ontnemen om bij vaderschap het pasgeboren kind te registreren, in het huwelijk te treden, een rijbewijs op te halen, een identiteitskaart aan te vragen, OCMW-steun aan te vragen, andere sociale uitkeringen te bekomen, een sociale woning aan te vragen, stemrecht uit te oefenen. (artikel 8 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011), enz…enz…

De inschrijving in de bevolkingsregisters houdt niet automatisch een toelating of goedkeuring in om zich op die plaats te vestigen wel geeft het een indicatie en kan het een oordeel vormen betreft de gezinssamenstelling of het samenwonen met meerdere personen. De burger kan in theorie op elk moment zijn hoofdverblijfplaats wijzigen, hij moet hiervan telkens aangifte doen bij de overheid.

De inschrijving in de bevolkingsregisters is dus een administratieve maatregel met verstrekkende gevolgen waaruit de hoofdverblijfplaats van een persoon of een huishouden kan blijken. Het belang van een registratie is moeilijk te overschatten maar of de registratie noodzakelijkerwijs in belang van de betrokkene, zoals de Belgische overheid het meestal voorop stelt, dient tot stand te komen daar waar zijn bed en privacy wordt genoten dat is dan weer een andere zaak natuurlijk.

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/bestuursrechtelijk-algemeen/