Wat bepaalt de hoofdverblijfplaats

Aangifte van adreswijziging dient door de burger te gebeuren bij de gemeente, dit binnen de acht werkdagen na vestiging van een nieuwe hoofdverblijfplaats. Bij niet naleven van deze termijn kan de overheid als sanctie voorzien in een geldboete. Binnen de acht werkdagen na de aangifte dient de lokale overheid een onderzoek naar de reële verblijfplaats …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/wat-bepaalt-de-hoofdverblijfplaats/

Huisjesmelkerij

Situering maatschappelijk probleem Een probleem dat bij de overheid geen oplossing vindt komt meestal wel tot een oplossing binnen de privémarkt. Zonder hier een standpunt in te nemen over het verschijnsel op zich, huisjesmelkerij is binnen onze samenleving een mes dat aan twee kanten snijdt. De frustratie bij minvermogende hun zoektocht naar een eenvoudige goedkope …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/huisjesmelkerij/

Valse verklaring inzake hoofdverblijfplaats, registratie is ook voor de verhuurder strafbaar

Domiciliefraude is een wanbedrijf, gezien het misdrijf is opgenomen in artikel 7 van de wet over de bevolkingsregisters, gelet op de opgenomen strafmaat (geldboete tot 3.000 euro). De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, inclusief hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing. Het gaat daarbij over de regels met betrekking tot de geldboetes, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/sanctionering-algemeen/

Verhuurders risco als secundaire fraudeur

Domiciliefraude op zich zal meestal geen vermogensvoordeel opleveren. Het is vaak de overtreding van andere regelgeving, gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die wel een vermogensvoordeel zal genereren. Te denken valt uiteraard aan sociale uitkeringen en allerhande belastingen. Domiciliefraude is dus zelden een doel op zich, wordt vaak gepleegd met het oog op vooruitzicht …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/verhuurders-risco-als-secundaire-fraudeur/

Sociale huur, situering domiciliefraude in de sociale huisvesting

Volgens theorie garandeert artikel 23 van de Grondwet eenieder het recht een menswaardig leven te leiden, in het bijzonder het recht op een behoorlijke huisvesting. Om dit recht te verwezenlijken en te garanderen voor personen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien zullen de gewesten in sociale huurwoningen voorzien, nl. woningen die worden verhuurd …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/sociale-huur-situering-domiciliefraude/

Verbeurdverklaringen en andere sancties

Verbaliserende ambtenaren en opsporingsbevoegdheden Niet alleen agenten en officieren van gerechtelijke politie binnen de lokale en federale politie, ook de sociaal inspecteurs, genoemd in artikel l6 van het Sociaal Strafwetboek zijn bevoegd voor de opsporing van inbreuken genoemd in het Sociaal Strafwetboek. Bepaalde sociaal inspecteurs krijgen daarvoor de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/sociale-fraude/

Bevolkingsregisters, algemene principes

De wet bevat twee principes betreft de wijze waarop de bevolkingsregisters accuraat moeten gehouden worden. Ten eerste bepaalt de wet dat iemand die zijn hoofdverblijfplaats wijzigt, daar aangifte van moet doen binnen acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken, dit op de wijze die bij koninklijk besluit wordt bepaald. Vooraf een aangifte doen heeft …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/bevolkingsregisters-het-bijhouden-ervan-de-algemene-principes/

Strafrechtelijk en strafprocesrechtelijk, verzwarende elementen

De opsporing van het misdrijf domiciliefraude of het ermee samenhangende misdrijf verloopt volgens de algemene principes van het straf(proces)recht. In tegenstelling tot het bestuursrecht werd op het vlak van het straf(proces)recht wel een regelgeving uitgewerkt die een algemeen kader schetst: het Strafwetboek van 8 juni 1867 en het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/strafrechtelijk-en-strafprocesrechtelijk-algemeen/

Politiestaat, bestuursrechtelijk administratieve maatregel

De registratie in de bevolkingsregisters of het wachtregister dient, volgens de Belgische overheid, tot doel de bevolking te kennen en meer bepaald de identificatie te vergemakkelijken van de personen die op het grondgebied verblijven. In tal van Europese landen primeert voor de overheid de communicatie tussen hun instanties en de burger. In de meeste EU-landen …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/bestuursrechtelijk-algemeen/

Start van een alternatieve route

Niet alleen natuurlijke personen maar uiteraard ook bedrijven maken gebruik van de vrijheid van vestiging en de mogelijke postadressen & registraties. Het gaat in veel gevallen om Luxemburgse postbusbedrijven die in samenspel met nog andere postbusbedrijven in Gibraltar, Cyprus, Hongkong, de Britse Maagdeneilanden en andere fiscale vluchtlanden, zoals Ierland, binnen dezelfde groep onderling leningen toekennen, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/start-van-een-alternatieve-route/

Load more