Category: Domiciliefraude

Valse verklaring inzake hoofdverblijfplaats, registratie is ook voor de verhuurder strafbaar

Domiciliefraude is een wanbedrijf, gezien het misdrijf is opgenomen in artikel 7 van de wet over de bevolkingsregisters, gelet op de opgenomen strafmaat (geldboete tot 3.000 euro). De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, inclusief hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing. Het gaat daarbij over de regels met betrekking tot de geldboetes, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/sanctionering-algemeen/

Opsporingstechnieken

De opsporing van domiciliefraude in de zin van de wet over de bevolkingsregisters verloopt op zich niet anders dan de opsporing van andere misdrijven. De opsporing gebeurt door de agenten en officieren van de lokale en federale politie; inbreuken worden vastgesteld bij proces-verbaal Processen-verbaal inzake domiciliefraude worden opgesteld met tenlastelegging code 13. De agenten en …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/opsporingstechnieken/

Vervolgen van domicilie & sociale fraude

De vaststelling van iemands hoofdverblijfplaats en gezinssamenstelling is een onderzoek naar de feiten, waaruit vervolgens door politie & bevolkingsdienst een conclusie kan worden getrokken. Het kan vergeleken worden met het verzamelen van verschillende puzzelstukken om dan uiteindelijk de puzzel te maken (= op basis van de verzamelde feitelijke elementen een besluit nemen over iemands hoofdverblijfplaats …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/opsporen-en-vervolgen-van-domiciliefraude/

Boetes overtreding van wet op de rijksregisters

De wet bepaalt dat inbreuken op de wetgeving rijksregisters of van de uitvoeringsbesluiten worden gestraft met een geldboete tot 500 euro. Het gaat hier om strafrechtelijke geldboetes, wat betekent dat deze bedragen nog vermeerderd moeten worden met de opdeciemen, dus maximaal tot 3000,- euro. Voor misdrijven gepleegd vanaf 1 januari 2012 komen de opdeciemen neer …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/boetes-overtreding-van-wet-op-de-rijksregisters/

Domiciliefraude – rechtsonzekerheid – boedelbeslag

Onder domiciliefraude begrijpt de overheid alle gevallen waarin de burger zijn vermelding in de bevolkingsregisters niet in overeenstemming is met de plaats waar de burger effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft. Domiciliefraude wordt door de wet of andere regelgeving nergens gedefinieerd. De rechtsleer, justitie en parket mag er dus zelf een invulling aan te geven. Dat maakt …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/domiciliefraude/

Klassieke voorbeelden van domiciliefraude

Als alleenstaande moeder staat ze met haar twee kleine kinderen ingeschreven op een woning. In werkelijkheid woont ook haar vriend in de woning. De vriend staat echter ingeschreven buiten de hoofdverblijfplaats omdat anders de sociale uitkering van de moeder aanzienlijk zou dalen. Een politieker wenst zich verkiesbaar te stellen in een andere gemeente dan waar …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/domiciliefraude-enkele-klassieke-voorbeelden/