Category: Hoofdverblijfplaats

Wat bepaalt de hoofdverblijfplaats

Aangifte van adreswijziging dient door de burger te gebeuren bij de gemeente, dit binnen de acht werkdagen na vestiging van een nieuwe hoofdverblijfplaats. Bij niet naleven van deze termijn kan de overheid als sanctie voorzien in een geldboete. Binnen de acht werkdagen na de aangifte dient de lokale overheid een onderzoek naar de reële verblijfplaats …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/wat-bepaalt-de-hoofdverblijfplaats/

Betwistingen inzake bepaling hoofdverblijfplaats – Raad van State

Een hoofdverblijfplaats is een weerlegbaar vermoeden waarbij het in eerste instantie de gemeentelijke bevoegdheid is om deze plaats voor de burger vast te leggen, hierbij zal de gemeente oordelen over aangiftes van de nieuwe hoofdverblijfplaats. Op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister geldt aldus een weerlegbaar vermoeden dat iemand op dat adres zijn hoofdverblijfplaats …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/betwistingen-beroep-via-binnenlandse-zaken/

Ambtshalve inschrijving, ambtshave afvoering, bewijs & toepassing

Een ambtshalve afvoering kan tot stand komen wanneer wordt vastgesteld dat de betrokken burger zijn hoofdverblijfplaats niet meer heeft op de plaats waar hij ingeschreven staat in de bevolkingsregisters én zijn actuele hoofdverblijfplaats niet kan achterhaald worden. Een ambtshalve inschrijving kan tot stand komen wanneer wordt vastgesteld dat een burger zijn hoofdverblijfplaats heeft op een …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/ambtshalve-inschrijvingsbewijs/

Onschendbaarheid van de woning, eerbiediging van het privéleven, een loos begrip in België

De politie die controle doet van een woning, de hoofdverblijfplaats vaststelt, dat kan in de praktijk onmogelijk zonder de woonst en de privacy van de burger te penetreren. Immers, een diepgaande woonstcontrole houdt in dat ter plaatse wordt vastgesteld of (i) de burger op die plaats wordt aangetroffen in een toestand die aanneembaar de hoofdverblijfplaats …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/woonstcontrole-invloed-van-de-grondrechten/

Politie & bevolkingsdienst, regelgeving op de rijksregisters

De politiediensten dienen aan de gemeenten te signaleren wanneer personen niet langer hun hoofdverblijfplaats hebben op de plaats waar ze staan ingeschreven en wanneer personen verblijven op een plaats waar zij niet staan ingeschreven. Artikel 14 KB over de bevolkingsregisters. De gemeentebesturen staan in voor het bijhouden van de bevolkingsregisters, deze registers dienen voortdurend te …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/inschrijving-wijzigen-onderzoek-naar-foutieve-inschrijvingen/

Gedetineerden, GRATIS inschrijving bij vrijheidsberoving

Wanneer de band met het gezin waarvan de gevangene voorheen deel uitmaakte tijdens zijn verblijf in de gevangenis verbroken wordt of als de gevangene over geen enkele haardstede (= eigen woonst in huur of eigendom hebben waar men ingeschreven staat) meer beschikt zal vaak de inschrijving op de vroegere hoofdverblijfplaats vaak niet behouden blijven. De …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/gedetineerden-inschrijving-op-adres-van-de-gevangenis/

Referentieadres, GRATIS rijksinschrijving via het OCMW van de overheid

Uw inschrijving bekomen in de rijksregister, dit met behulp van de overheidsvertegenwoordigers bij het Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn, zonder enige twijfel is dit de beste vorm van registratie binnen België. Het is voor de burger die deze maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW weet te bekomen volledig GRATIS ! Zoals de Belgische overheid deze dienstverlening bij …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/referentieadres-inschrijving-bij-de-overheid-ocmw/

Belgen zonder registratie – overgeleverd aan de instanties

Zoals het behoort binnen een beschaafde maatschappij met culturele waarden, worden mensen met problemen soms tijdelijk opgevangen door vrienden of familie. Sommige krijgen slaapplaats, wasgelegenheid en zo nu en dan mag men meezitten aan tafel. Gelukkig weten de meeste die hulp verlenen aan vriend of familie inmiddels ook wel dat wanneer zij een schuldenaar in …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/belgen-zonder-registratie-overgeleverd-aan-de-instanties/

 Registratie buiten de hoofdverblijfplaats – het leven zoals het is!

De voorbije 14 jaar maakten wij kennis met het ‘domicilieadres’. Hiermee groeide ook onze overtuiging dat voor tal van mensen het nemen van een ‘domicilieadres’ vaak het gevolg was van een levenswandel die niet over rozen liep. Jaar na jaar stijgt bij ons het aantal aanvragen om hulp, meestal onder invloed van stukgelopen relaties, financiële …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/belgen-zonder-registratie-het-leven-zoals-het-is/