Category: Sociale fraude

Huisjesmelkerij

Situering maatschappelijk probleem Een probleem dat bij de overheid geen oplossing vindt komt meestal wel tot een oplossing binnen de privémarkt. Zonder hier een standpunt in te nemen over het verschijnsel op zich, huisjesmelkerij is binnen onze samenleving een mes dat aan twee kanten snijdt. De frustratie bij minvermogende hun zoektocht naar een eenvoudige goedkope …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/huisjesmelkerij/

Verhuurders risco als secundaire fraudeur

Domiciliefraude op zich zal meestal geen vermogensvoordeel opleveren. Het is vaak de overtreding van andere regelgeving, gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die wel een vermogensvoordeel zal genereren. Te denken valt uiteraard aan sociale uitkeringen en allerhande belastingen. Domiciliefraude is dus zelden een doel op zich, wordt vaak gepleegd met het oog op vooruitzicht …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/verhuurders-risco-als-secundaire-fraudeur/

Sociale huur, situering domiciliefraude in de sociale huisvesting

Volgens theorie garandeert artikel 23 van de Grondwet eenieder het recht een menswaardig leven te leiden, in het bijzonder het recht op een behoorlijke huisvesting. Om dit recht te verwezenlijken en te garanderen voor personen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien zullen de gewesten in sociale huurwoningen voorzien, nl. woningen die worden verhuurd …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/sociale-huur-situering-domiciliefraude/

Verbeurdverklaringen en andere sancties

Verbaliserende ambtenaren en opsporingsbevoegdheden Niet alleen agenten en officieren van gerechtelijke politie binnen de lokale en federale politie, ook de sociaal inspecteurs, genoemd in artikel l6 van het Sociaal Strafwetboek zijn bevoegd voor de opsporing van inbreuken genoemd in het Sociaal Strafwetboek. Bepaalde sociaal inspecteurs krijgen daarvoor de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/sociale-fraude/