FAQ

De informatieve teksten op onze site gaan mogelijk al uw vragen nog niet beantwoord hebben. De Frequently Asked Questions die de mensen ons de afgelopen jaren stelde ziet u beantwoord hieronder.

Uitkeringen zoals o.a. inkomsten vanuit het ziekenfonds, inkomsten vanuit de werkloosheid, pensioenuitkering en zo meer, blijf ik daarvan kunnen genieten wanneer ik mij via jullie registreer?

Ja natuurlijk blijf je de sociale uitkering behouden. Vaak gaat de uitkering zelfs ook lichtjes verhoogd worden. Ook kindergeld kan behouden blijven op basis van je nieuwe registratie bij ons.

Waar komt mijn nieuwe adres/registratie te staan?
De registraties van nieuwe klanten brengen we tot stand op een lokatie waar we op dat moment vlot de gelegenheid hebben.
In de praktijk maakt de regio waar men zich registreert ook trouwens totaal niet uit aangezien we de postzaken gratis doorsturen naar de client .
Als iemand ons een rationele ‘reden / motivering’ geeft dan zijn we bereid om gevolg te geven aan de regiovoorkeur van de klant, dit zonder enige meerprijs.
Voorkeuren / wensen die niet rationeel gemotiveerd zijn door de client, die worden door ons alleen verstrekt tegen een eenmalige meerprijs.
Waar ik een adresregistratie heb (ingeschreven ben) kan ik daar een bewijs van krijgen?

Een attest inzake waar men een registratie heeft kan ten alle tijden worden verkregen via de bevolkingsdienst. In opdracht van de cliënt vragen wij dat online aan bij de diensten. Als burger kan je dat ook net zo goed zelf doen.

Adresregistratie op een andere plaats dan waar ik woon, waarom zou ik dat doen?
Waarom zou je de regisratie wel nemen op de plaats waar je woonst, fysiek verblijft? Omdat een overheid jou laat geloven dat het zo hoort?
Ik begrijp heus wel dat de meeste mensen geconditioneerd zijn en er geen problemen in zien om afstand te doen van dat beetje privacy wat hun nog rest. Dat je via een registratie in the Matrix wil in comunicatie blijven met de instanties van de overheid, dat vindt ik verdedigbaar. Maar dat je daartoe moet vrijgeven waar je meestal verblijft? Waar je partner en de kinderen verblijven, dat geef je probleemloos vrij via een register wat kan ingezien worden door meer partijen dan jij je kan voorstellen! We voorzien trouwens ook in een dienst waarbij de nummerplaat op je voertuig niet verwijst naar jou persoon en niet naar de plaats waar je bij nacht discreet te slapen ligt.
Uitkering of een eigen onderneming, wat is tegenwoordig het meest aan te raden.
Je hoeft niet eens te kiezen. In het Belgisch systeem kan je de voordelen van beide genieten. In eerste instantie kunnen we er in voorzien dat je een uitkering verkrijgt (dit kan gaat tot 2.240 euro per maand. Voor de meeste mensen blijft het echter beperkt tot slechts 1.600 euro per maand)
Vervolgens kan je een eigen onderneming (zelfstandige activiteit) opstarten. Hierbij kan de uitkering behouden blijven! En als extra voordeel geniet je een zeer voordelige sociale bijdragen (wie geen uitkering geniet betaalt zich blauw in België dus alle voordelen liggen bij diegene die een uitkering genieten)
Via telefoon hoor ik tal van diensten die jullie bieden. Wat is eigenlijk jullie top prioriteit? Wat is het allereerste wat jullie adviseren aan de mensen?
Vermijd dat je van ambtswege geschrapt wordt! Elke overheid streeft ernaar om elk mens, dat binnen de landsgrens verblijft, te registreren. De Belgische wetgever vormt daarin geen uitzondering. Zeer terecht ziet de wetgever het belang, de burger dient voor alle overheidsinstanties aanspreekbaar te zijn.
Een eenvoudig voorbeeld, en een van de vele negatieve gevolgen indien een burger van ambtswege geschrapt is: Justitie wil een burger dagvaarden of betekenen maar vind via de rijksregisters geen adres van de burger. Elke vorm van aanspreekbaarheid of aanknopingspunt ontbreekt dan. Vervolgens leid dit tot tal van problemen voor burger en overheid.
Gezien de overheid er dus alle belang bij heeft dat burgers een registratie hebben zou je er mogen vanuit gaan dat alle ambtenaren hun pet in dezelfde richting staat. Maar in de praktijk…. niets blijkt minder waar. Onze ervaringen van de laatste jaren heeft vaak feiten naar voor gebracht waaruit overduidelijk blijkt dat sommige ambtenaren bij bevolkingsdienst en politie er overduidelijk een andere mening en agenda op nahouden.
Meermaals kregen we te maken met overheidsvertegenwoordigers die met een verbeten onwil de belangen van hun broodheer, de overheid, opzij schoven. We kunnen dit ook bewijzen aan de hand van communicatie die de afgelopen jaren gevoerd werd met sommige van de betrokken partijen.
Niet onbelangrijk om weten is dat de Dienst Binnenlandse zaken meermaals in een omzendbrief aan de bevolkingsdiensten liet weten dat ambtelijke schrapping zo veel mogelijk dient te worden vermeden. Ze stellen in de omzendbrieven zeer duidelijk dat een ambtelijke schrapping slechts mag worden voltrokken als alle andere mogelijkheden uitgeput werden…. Tot zover de mooie theorie in de omzendbrieven….
Het waarom dat sommige betrokken ambtenaren de richtlijnen van Binnenlandse zaken naast zich neerleggen? Daarop moeten we, wat feiten betreft, het antwoord schuldig blijven. Mijn persoonlijke ervaring en intieme innerlijke overtuiging zegt mij dat het vaak gaat om incompetentie, onwil en zelfs rechtstreeks machtsmisbruik van de macht hen door het ambt verleend.
Waarom VZW OCMW?

VZW OCMW zoekt altijd naar praktische, direct toepasbare oplossingen. Betrokkenheid en individuele aandacht voor de cliënt zijn hierbij cruciaal. Bovendien hanteren wij het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dit houdt in dat wij cliënten vroegtijdig attenderen op juridische problemen en deze – indien mogelijk  proberen te voorkomen.

Welke cliënten adviseert VZW OCMW?

We ondersteunen voornamelijk Europese en in Europa gevestigde personen, binnen- en buitenlandse ondernemingen en vermogende particulieren/dga’s.

Wat is de werkwijze van VZW OCMW?

Het uitgangspunt bij VZW OCMW is dat iedere zaak door twee medewerkers wordt behandeld. Het resultaat voor de cliënt is zodoende optimaal: twee specialisten en een betere bereikbaarheid van uw contactpersoon binnen de VZW. Bovendien geven onze gedreven medewerkers snel gedegen juridische adviezen dankzij onze participaties met gespecialiseerde advocatenkantoren. Kwaliteit en snelheid staan bij ons centraal.

Hoeveel betaal ik voor uw advies en bijstand?

Elke zaak is anders. Een aantal variabelen beïnvloeden uw zaak en dus ook de investering om tot een oplossing te komen. De meest gebruikte tarieven vindt u via deze link: Betaalopties

Mag ik mijn eigen adviseur (bijv. accountant, advocaat of notaris) meenemen?

Dit mag, maar hoeft niet. Bij VZW OCMW beschikken we namelijk over een uitgebreid netwerk van adviseurs, die wij snel kunnen inschakelen indien dit nodig mocht zijn.

Werkt VZW OCMW ook op basis van no cure no pay?

Ja dat behoort tot de mogelijkheden.

Bent u een tevreden klant bij VZW OCMW?

Wij willen een lerende organisatie zijn. We schuwen het niet om op intergere wijze de hand in eigen boezem te steken. Dus willen wij weten wat goed is gegaan en wat (en hoe het) steeds beter kan voor onze clienten. U bewijst het kantoor en uw medemens een dienst als u uw ervaringen met ons wilt delen zodat we steeds beter kunnen dienen, bij voorkeur via een klanttevredenheidsonderzoek

Hoe gaat het kantoor om met mijn gegevens?
Een raadsman is verplicht tot geheimhouding. Deze geheimhouding vloeit voort uit de kernwaarde van vertrouwelijkheid. Deze vertrouwelijkheid is zelfs wettelijk vastgelegd. De wet zegt dat een raadsman bij de rechtsbescherming van zijn cliënt een vertrouwenspersoon moet zijn. Een raadsman moet dus zorgvuldig omgaan met gegevens, waarmee hij in aanraking komt, hij moet deze beschermen. Vanzelfsprekend moet een raadsman in de uitoefening van zijn taken (persoons-)gegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Dat gebeurt altijd volgens de wettelijke normen en zo transparant mogelijk.
Mag ik de VZW vergoeden, voor jullie tussenkomst en diensten, nadat ik de vruchten van jullie optreden reeds genoten heb? Kan ik een uitstel van betaling verkrijgen?

Dit soort vragen krijgen we zeer vaak. Meestal gaat het om mensen die te lang hebben gewacht met actie nemen en nu ze financieel aan de grond zitten, nu contacteren ze ons omdat het water hen aan de lippen staat. Dergelijke vraag komt er dus eenvoudigweg op neer dat een krediet of uitstel van betaling is gewenst. Ik heb dan meteen de volgende bedenkingen:

 

  • Heeft de persoon / ‘potentieel cliënt’ die ons het verzoek doet werkelijk geen financiële middelen? Niet eens een paar honderd euro? Zelfs de familie en vrienden van deze ‘potentieel cliënt’ geven niet langer de waardering of respect voor die persoon om even een paar honderd euro ter beschikking te stellen? Waarom zouden we vanuit de VZW vertrouwen en krediet geven aan iemand die dat vertrouwen zelfs binnen z’n eigen relaties reeds verloren heeft? Niet alleen op heden maar allicht ook naar de ‘mogelijke toekomst’ toe gaat dit allicht een persoon zijn die moeilijk of niet aan onze vraag tot betaling gaat kunnen voldoen. Dat geeft dus te bedenken, is dit een persoon die we als potentieel cliënt aan boord van de VZW willen? Ervaringen uit het verleden hebben meermaals uitgewezen dat we meestal beter niet met dergelijke partij in zee gaan.
  • Trekt de persoon / ‘potentieel cliënt’ de kundigheid van onze diensten in twijfel? In dat geval hebben we te maken met iemand die minstens zeer achterdochtig en negatief ingesteld is. Ik durf namelijk te beweren dat de info op onze website niet alleen zeer uitvoerig is maar ook juridisch technisch toch wel getuigd van professionaliteit. Het feit dat we vlot bereikbaar zijn via telefoon en in persoon 7/7 beschikbaar zijn voor een consult zou toch vertrouwen mogen geven, niet ? Het valt te vrezen dat zulk persoon ook in de toekomst een negatieve ‘vibe’ gaat brengen waar we binnen onze organisatie geen behoefte aan hebben. Ervaring heeft immers meermaals uitgewezen dat dergelijk type op een ongezonde wijze teveel van onze energie en aandacht vraagt. Maar al te graag verwijs ik dergelijke kansenparels door naar de bevoegde overheidsinstanties waar ze gelijkgestemde partners kunnen vinden. Ik durf te stellen dat iedereen op onze website duidelijk kan lezen dat we binnen onze VZW toch wel degelijk de nodige kennis in huis hebben en ook bereid zijn om dit op een brutaal eerlijke manier publiekelijk te delen met alle belangstellende. Als laatste maar zeker niet onbelangrijke punt, de persoon / potentiële cliënt kan persoonlijk contact hebben met tal van onze bestaande cliënten. De meeste van onze cliënten zijn namelijk vlot bereid om onze VZW te duiden als de aangewezen partij. Niet zelden hebben onze bestaande cliënten in het verleden reeds voor uitdagingen gestaan die de potentiële nieuwe cliënt zal herkennen in z’n huidige situatie. Wie desondanks niet overtuigd is van het feit dat wij de aangewezen partij zijn, dit soort mensen kan zich allicht in volle vertrouwen beter tot de bevoegde overheidsinstanties richten.
Pensioen gerechtigde leeftijd: Ik heb geen Belgische nationaliteit en woon in Nederland waar ik als man pas bij 67 jaar op pensioen kan. In België ligt de pensioen gerechtigde leeftijd voor mannen reeds bij 65 jaar. Als ik in Nederland ingeschreven blijf dan kan ik dus pas vanaf 67 jaar op pensioen. Als ik mij in België registreer dan kunnen jullie ervoor zorgen dat ik reeds nu een pensioen uitkering verkrijg?

Dat heb je inderdaad goed gezien! Zowel mannen als vrouwen kunnen minstens 2 jaar vroeger op pensioen gaan. Soms kunnen we dat zelfs nog 1 jaar eerder, dus 3 jaar vroeger in orde brengen. Als pensioengerechtigde mag je ook nog een bijverdienste hebben, zowel als zelfstandige of in loondienst, beide komen in aanmerking.

Woonstcontrole door politie. Als ik via jullie VZW iets huur waar ik mijn domicilieadres kan nemen dan moet ik daar aanwezig zijn wanneer politie komt controleren?
Ja wanneer het gaat om ‘domicilieadres’ dan volgt na uw aangifte van verhuis meestal enkele dagen of weken later een controle ter plaatse. Het is dan aangewezen dat je ter plaatse de vaststelling kan laten plaatsvinden. Om deze en vele andere reden adviseren we om de mogelijkheid van ‘domicilieadres’ als laatste optie te overwegen. Er zijn alternatieven waarbij geen woonstcontrole dient te gebeuren, o.a. bij een administratieve registratie zoals ‘vestiging’ of ‘referentie’ adres.
Opgelet! Sinds 2017 zien we ook meer en meer ‘woonst en verblijfscontroles’ in uitvoering op de plaats waar de burger zich wil laten uitschrijven. Wees dus niet verbaasd wanneer na uw aangifte van verhuis plots een wijkagent aan de deur staat bij uw ‘oude’ woonplaats!
Hebt u meer tijd nodig bij het inpakken…. wees dan alert bij het benaderen van uw oude woonst en wanneer de deurbel gaat kijk dan eerst even voor u opendoet….
Uitkering van het ziekenfonds behouden, kan dat alleen met een domicilieadres in België?

Je hoeft niet noodzakelijke een Belgisch domicilieadres aan te houden. En zo ‘hoor’ je het van de wijkagent…  https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190412_04320795

Hoe snel kan een adres wijziging plaatsvinden?

Normaal voorzien we in onze planning 2 weken. Vraagt de klant om een urgentie dan kunnen we dit in orde maken binnen de 72 uur.

Registratie in een ander land heeft dat voordelen? Kunnen jullie mij hierbij begeleiden?

Jazeker! Een onderneming of een natuurlijk persoon in een ander land registreren kan beslist voordelen bieden. Waar je wel dient op te letten is dat je de economische belangen van de persoon naar het gastland ‘verplaatst’. Afhankelijk van het land dat je verkiest kan de procedure om dit tot stand te brengen wat meer tijd vragen. Bij deze een artikel wat op 16 januari 2021 verscheen in ‘De Tijd’

16 januari 2021 05:55

Ondanks de massale toevloed van bankrekeninggegevens uit het buitenland slaagt onze fiscus er amper in de grote fraudeurs op de radar te krijgen. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof, dat waarschuwt voor ontsnappingsroutes.

Het afgelopen decennium volgden de belastingschandalen elkaar op, van LuxLeaks en SwissLeaks over de Panama Papers tot de Paradise Papers. De automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen landen moest alvast een einde maken aan het verbergen van zwart geld op buitenlandse bankrekeningen. De internationale uitwisseling van rekeninggegevens tussen een honderdtal landen kwam eind 2017 op gang en draait nu op volle toeren. Alleen al in 2019 kreeg onze fiscus bijna 1,6 miljoen financiële inlichtingen vanuit het buitenland toegestuurd. Voor het inkomstenjaar 2018 bleek bijna 162 miljard euro op buitenlandse rekeningen te staan.

Ondanks die tsunami aan rekeninggegevens slaagt onze fiscus er amper in de grote fraudeurs op de radar te krijgen. Dat blijkt uit een auditrapport van het Rekenhof over de internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens, dat vorige maand aan het parlement is bezorgd. ‘De controles op grote fiscale fraude zijn weinig productief’, luidt het.

1.983
Verhuizing fiscale domicilie
De Bijzondere Belastinginspectie stelde vast dat sinds 2015 1.983 Belgische belastingplichtigen hun fiscale domicilie hebben verplaatst naar de Verenigde Arabische Emiraten, Malta of Cyprus.

Wat is er aan de hand? De grote fraudedossiers worden behandeld door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Die had eind 2019 zo’n 319 dossiers geopend op basis van financiële inlichtingen uit het buitenland. Maar de BBI-controles op de grote fraudes waren maar voor 21 procent van alle dossiers productief. Het slaagpercentage voor de duizenden kleinere dossiers die de belastingadministratie op basis van de buitenlandse inlichtingen onderzocht, bedraagt 81 procent.

De kleinere dossiers hadden eind 2019 een verhoging van de belastbare grondslag met bijna 42 miljoen euro gegenereerd, waarop bijna 15 miljoen euro belasting wordt geclaimd. Voor de grote fraudedossiers kon de BBI de belastbare grondslag verhogen met liefst 813 miljoen euro, maar dat resultaat was bijna volledig – voor 775 miljoen euro – te danken aan het doorprikken van een juridische constructie met verschillende dossiers.

Golden visa

Waarom verschijnen de grote fraudeurs minder op de radar van onze fiscus ondanks de informatie stortvloed over buitenlandse rekeningen? Een positieve verklaring kan zijn dat nogal wat vermogende belastingplichtigen hun buitenlandse inkomsten op voorhand hebben geregulariseerd. De BBI ontdekte dat er al 16 regularisaties waren gebeurd in dossiers die ze had geopend. Maar het kan ook zijn dat de rijkere fraudeurs nog altijd manieren vinden om hun vermogen te verbergen, waarschuwt het Rekenhof. Het Rekenhof beveelt de BBI dan ook aan ‘een grondige evaluatie te verrichten en de risicoanalyse waar mogelijk bij te sturen’.

Een potentiële sluiproute is volgens het Rekenhof ‘het verkopen van buitenlandse verblijfsvergunningen, ‘golden visa’, aan vermogende Belgische belastingplichtigen’. ‘Dat is mogelijk een reden waarom grote vermogens nog altijd verborgen kunnen blijven. De Belgische fiscus ontvangt dan geen buitenlandse inlichtingen meer.’ De BBI stelde zelf al vast dat sinds 2015 1.983 Belgische belastingplichtigen hun fiscale domicilie hebben verplaatst naar de Verenigde Arabische Emiraten, Malta of Cyprus.

Van Monaco tot Panama

Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarschuwde al voor gouden visa om te ontsnappen aan belastingen. De OESO analyseerde in 2018 100 systemen waarbij je in landen louter tegen betaling of via een (riante) plaatselijke investering een verblijfsvergunning of staatsburgerschap kan krijgen. De prijzen voor zo’n gouden visum variëren, bijvoorbeeld van zo’n 800.000 euro in Malta tot 2 miljoen euro in Cyprus. Daar kunnen legitieme beweegredenen voor zijn, erkent de OESO, maar in meer dan 20 landen, waar je geen of heel weinig belastingen betaalt, kan het ook handig zijn om aan de fiscus en de internationale gegevensuitwisseling te ontsnappen.

De OESO verwijst net als de BBI naar de Emiraten, Malta en Cyprus, maar ook naar de Bahama’s, Monaco, Mauritius, Panama en de Seychellen. De Europese Commissie lanceerde in oktober nog inbreukprocedures tegen Cyprus en Malta omdat ze hun staatsburgerschap en dus ook het EU-burgerschap verkopen aan buitenlanders die geen echte link hebben met hun land.

 Dit rapport van het Rekenhof bevat nuttige aanbevelingen voor de fraudebestrijding die we moeten opvolgen. 

Vincent Van Peteghem
Minister van Financiën

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) beseft dat de gouden visa een risico vormen. ‘Als iemand op die manier verhuist, kan die ontsnappen aan de internationale OESO-standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens. Bij een fraudeonderzoek vallen we dan terug op dubbelbelastingverdragen of samenwerkingsakkoorden.’

Maar Van Peteghem ziet er nog geen Belgische ‘sluiproute’ in. ‘De BBI heeft de gevallen van mensen die hun fiscale domicilie verplaatsen, gecontroleerd en meer dan 90 procent bleek ook effectief zijn economische belangen naar dat land te hebben verplaatst. Maar dit rapport van het Rekenhof bevat voor de fraudebestrijding wel nuttige aanbevelingen, die we moeten opvolgen.’

Borgstelling en dossierkosten, welk bedrag is dat?

De cliënt voorziet een borgstelling van €250.

Indien de cliënt vervolgens ook bij aanvang van maand 2 en maand 3 telkens 247 euro voldoet dan kan bij aanvang van maand 4 de borgstelling van 250 euro worden aangewend om de huur en diensten bij de 4de maand te voldoen.

Dossierskosten brengen we alleen in rekening indien de klant slechts 1 maand onze diensten wenst te bekomen.

Post doorsturen, wat kost dat ?

Deze dienst bieden we gratis aan.

Wat is de voordeligste optie inzake een inschrijfadres?

Een jaar of 2-jaarlijkse overeenkomst is voordeliger, want daar doet de klant extra voordeel.

Bedrag dat ik moet overmaken bij de huur op maandbasis, wat is dat?
Dat is € 247 per maand dan? De eenmalige borg is € 250 (dit kan je later aanwenden als huur bij de 4e maand) De huur op maandbasis is dus € 247.  De eerste betaling die je doet is dus € 497 aangezien je bij aanvang de huur en de borgstelling voldoet.  Vervolgens voldoe je dan bij maand 2 en bij maand 3 telkens €247. Bij maand 4 voldoe je niets.
Gratis een referentie adres en diensten verkrijgen die vergelijkbaar zijn met wat jullie VZW aanbied, is dat mogelijk?
Ja inderdaad dat is mogelijk maar alleen wanneer je langsgaat bij een organisatie van de overheid. De overheid betaalt dan de dienstverlening. Een organisatie waar men zich verrijkt aan belastinggeld en waar men een overvloed aan mensen en financiele middelen heeft dat is het VVSG.
Contacteren kan je best mevrouw Nathalie Debast, zij is bij VVSG de deskundige en heeft voor iedereen de gepaste oplossing klaar.
Of rechtstreeks via haar facebook: https://www.facebook.com/nathalie.debast.5
Wat is het grootste verschil tussen een administratief adres en een domicilie?

Een administratief adres kan tot stand komen na overeenkomst tussen 2 partijen en heeft tal van voordelen die je bij een domicilie adres niet hebt. Het feit dat men zich als burger niet dient te onderwerpen aan politiecontrole en huisvredebreuk, ook dat is mooi meegenomen. Een administratief adres vindt je soms terug onder benamingen zoals ‘briefadres’ – ‘vestigingsadres’ – ‘referentieadres’.

Bij een domicilie moet men als burger de hoofdverblijfplaats kunnen ‘bewijzen’ ten overstaan van de bevoegde instanties. In sommige landen, zoals o.a. België, daar doet politie proactieve controle op de woon en leef situatie van de burger. Het begrip hoofdverblijfplaats is een feitenkwestie. Wat de feiten zijn dat bepaalt de politie….

Wat zijn de nadelen van een administratief adres?

De overheid voorziet deze vorm van registratie niet graag aan de onderdanen omdat men als overheid dan ‘minder grip’ heeft op de burger.

Wat is het voordeel van een domicilieadres?

Het is een legaal machtsmiddel binnen de politiestaat. Zodanig ‘ingeburgerd’ dat onderdanige zich daar niet langer bedenkingen bij maken. Zonder enig strafbaar ‘feit’ moet de burger zich onderwerpen aan controle van politie. Wie een aanvraag om registratie deed bij de bevolkingsdienst moet zich vervolgens onderwerpen aan huisvredebreuk en instemmen met een realiteit waarbij 1 of meerdere inspecteurs van politie de privésfeer penetreren zonder huiszoekingsbevel.

Domiciliefraude of sociale misbruiken, waar kan ik dat melden?
Uw meldingen met betrekking tot domiciliefraude, loon- en arbeidszaken, sociale dumping, gesjoemel met sociale uitkeringen en gesjoemel met kinderbijslag, dit alles kan u melden via de website van het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie
Het spreekt voor zich dat gesjoemel met een sociale woning tevens ook kan gemeld worden bij de bevoegde sociale huisvesting maatschappij.
Fraude met arbeidsongeschiktheid kan u melden via het RIZIV.
Fraude met werkloosheid uitkeringen kan u melden via de RVA.
Mag ik de woonst controle weigeren?

Ja de burger mag weigeren, want dat is zijn volste ‘burgerrecht’.  Maar…. je komt dan meteen binnen een catch 21. In ‘no time’ heeft de politie nog meer macht om jou status als burger zeer onzeker te maken.

Kan ik een huurcontract of iets gelijkaardigs verkrijgen?

Ja dat is perfect mogelijk.

De gemeente wil mij ambtshalve uitschrijven, wat nu?

‘U kunt dat betwisten bij de minister van Binnenlandse Zaken en, als dat niet lukt, ook bij de Raad van State’ kan u terecht. ‘Haalt u daar geen gelijk, dan kan u opteren voor alternatieve vormen van registratie.’

Ambtelijk geschrapt ben ik sinds enkele weken, dat is een probleem?

Als je niet van een uitkering leeft en dat niet te lang laat aanslepen dan hoeft dat niet meteen een probleem te vormen.

Van ambtswege werd ik geschrapt bij de bevolkingsdienst en dus sta ik nationaal geseind vanwege mijn inbreuk op de rijksregisters. Dit kan problemen geven wanneer ik wil op vakantie gaan. Hoe snel kunnen jullie die ambtelijk schrapping uit het systeem halen en mij laten ontseinen?

Binnen de 24 uur hebben we jouw probleem opgelost. De identiteitskaart kan dan weer bruikbaar zijn tot de einddatum die je op de kaart ziet staan. Ook op de luchthaven, bij vertrek en aankomst ga je geen problemen meer ondervinden.

Mag ik werken wanneer ik geen registratie van mijn persoon heb?

Binnen de 24 uur hebben we jouw probleem opgelost. De identiteitskaart kan dan weer bruikbaar zijn tot de einddatum die je op de kaart ziet staan. Ook op de luchthaven, bij vertrek en aankomst ga je geen problemen meer ondervinden.

Waarom zou ik de uitdaging op vlak van adresregistratie laten oplossen door jullie VZW?

Omdat je inmiddels hebt gemerkt dat uw familie en vrienden weinig mogelijkheden en/of belangstelling hebben om u van dienst te zijn. Omdat je bij een overheid geen hulp kreeg. Omdat het huren van een pand op de reguliere vastgoedmarkt niet zo eenvoudig is en/of veel te duur blijkt. Omdat onze medewerkers de theorie en de praktijk kennen als geen andere.

Vennootschappen en eenmanszaken, voorzien jullie daar ook adresregistratie voor?
Ja dat kunnen we voorzien in tal van landen maar je moet daar wel de nodige aandacht aan geven wanneer je dat opzet. Neem even deze link door dan heb je een idee:
Gratis een registratie verkrijgen is dat mogelijk?
Het is schandalig dat veel mensen, om een registratie te verkrijgen, een beroep moeten doen op een privé organisatie zoals onze VZW. Een registratie zou door de overheid ten alle tijden gratis moeten verstrekt worden aan elke burger die er om verzoekt.
De Belgische overheid heeft gans de macht, inzake het wel of niet registreren van burgers, in handen gelegd van politie. In de praktijk is de burger vervolgens overgeleverd aan de discretionaire bevoegdheid die de ambtenaar geniet via de macht hen door het ambt verleend.
Wie er als burger niet in slaagt om een registratie / opname in de rijksregisters te verkrijgen kan in theorie terecht bij een OCMW kantoor van de overheid. Ons advies is steeds: geef eerst de overheid de kans om u van dienst te zijn, vervolgens kan u met uw ervaringen bij ons terecht.
Hoe verloopt de betaling de eerste keer?

Daar heb je vrijheid. Het kan via overschrijving / in cash / of via een derde rekening die jij zelf mag kiezen.

Wat heb je van mij nodig wanneer ik iets van jullie VZW wil huren?
  • Kopie of foto van de je legitimatie (ID kaart of paspoort)
  • Het adres waar je wil uitgeschreven worden (indien je reeds van ambtswege geschrapt bent dan laat je ons weten het adres waar je schrapt bent en sinds welke datum ongeveer)
  • Hoeveel bedraagt je inkomen? (je mag ons bezorgen een document zoals bijvoorbeeld: loonfiches, rekeninguittreksels of zelfs een afschrift van je belastingaanslagbiljet is voldoende.
Zo kunnen we nagaan of je als kandidaat-huurder in staat zal zijn om de huur te kunnen betalen.
Heb je geen aantoonbare bron van inkomsten dan ben je niet uitgesloten van je kans om client of huurder te worden bij ons maar dan dienen we wel even van jou te horen hoe je denkt in staat te zijn ons te betalen.
Garantie op registratie heb ik dat of dien ik eerst aan de VZW te betalen en dan hopen dat het in orde komt?

Wie twijfelt aan onze diensten heeft de vrijheid om te betalen via de derde rekening van bijvoorbeeld een notaris, een deurwaarder of een advocaat waarmee ze vertrouwd zijn.

Hoelang duurt het om mijn adres te wijzigen via de bevolkingsdienst?
De gewone ‘niet urgentie’ procedure is meestal klaar binnen de 11 werkdagen, vaak zelfs binnen de 6 werkdagen. Bij urgentie kan dat ‘met kunst en vliegwerk’ een supercharge krijgen 😉
In dat geval kunnen we het adres in de rijksregisters laten aanpassen binnen de 72 uur.
Begrijpelijk maar foutief, zo veronderstellen veel mensen dat ook zij persoonlijk bij een bezoek aan de bevolkingsdienst ‘meteen’ een wijziging van hun adres kunnen verkrijgen.
In tal van andere landen is dat weliswaar de procedure maar in Belgie is dat, zonder grondige kennis van het systeem, geenssinds het geval.  Het systeem in Belgie voorziet er immers in dat de burger in eerste instantie slechts een aangifte / aanvraag tot inschrijving kan doen. Vervolgens ligt de rest dan in handen van de politie en de beschikbaarheid van de burger ter plaatse.
Hoe weet ik wanneer mijn adres gewijzigd is, krijg ik daar op een of andere manier een bewijs van te zien?

De bevolkingsdienst mailt naar ons een afschrift van de adreswijziging. Meestal kan dat een dag of 4 nadat we de aangifte deden. Vervolgens mailen we dat afschrift naar de cliënt.

Domiciliefraude, wanneer is daar sprake van?
Domiciliefraude is volgens de Belgische wetgever een misdrijf. Toch bestaat er een verschil tussen een administratieve of een strafrechtelijke aanpak. De administratieve aanpak streeft ernaar dat de bevolkingsregisters in orde zijn. De overheid kan daarvoor gebruik maken van uitvoerbare middelen zoals de ambtshalve inschrijving of ambtshalve afvoering.
Een bevoegde ambtenaar kan ten alle tijden een onaangekondigd opvolgend huisbezoek doen. Dat kan voorafgaande aan uw registratie, maar het kan ook net zo goed nadat u reeds rijksingeschreven bent!
“Men kan u dan vragen of men opnieuw toegang krijgt tot uw woonst en privacy. Als u ja antwoordt, kan men extra legale vaststellingen doen want u hebt toestemming gegeven om uw woonst te betreden. Luidt uw antwoord neen, dan wordt dat ook opgetekend in het proces-verbaal. Dit proces-verbaal gaat niet verloren…. .”
“Er wordt in theorie enkel strafrechtelijk vervolgd wanneer er door een fraudeur ook een fiscaal of sociaal voordeel gehaald wordt uit domiciliefraude. Pas wanneer er kwaadwillig fraude gepleegd wordt kan een zaak de prioriteit krijgen van het parket.” De straffen die het Sociaal Strafwetboek voorschrijft, kunnen erg aanzienlijk zijn. Niet alleen grote boetes maar ook gevangenisstraf staan hierbij op het menu….
Ook secundaire fraudeurs, zoals mensen die fictieve adressen of domicilieadressen tot stand brengen, begaan inbreuken op het Sociaal Strafwetboek. “De adressen die wij tot stand brengen zijn geen fictieve adressen. Deze adressen zijn weldegelijk reeel en functioneel. Cliënten die via ons een pand huren kunnen een domicilieadres verkrijgen na controle en goedkeuring van politie. Onze VZW heeft als rechtspersoon niet de mogelijkheid noch de bevoegdheid om een domicilieadres toe te kennen aan een burger, dit ligt louter en volledig in handen van de Belgische overheid en haar legale vertegenwoordigers”
Een officiële inschrijving, op basis van residentie, het zogenaamde domicilieadres, in de bevolkingsregisters kan pas tot stand komen nadat aan twee factoren is voldaan: een aangifte van een adreswijziging door de betrokken burger en een controle van woonst en andere bijkomende feiten die vastgesteld worden door een bevoegde ambtenaar, meestal wijkagent.
Om de hoofdverblijfplaats vast te stellen moet door de bevoegde ambtenaar correct geregistreerd worden waar iemand het grootste deel van zijn tijd verblijft. Dergelijke vaststelling is echter volledig in handen van de bevoegde ambtenaar en wat deze komt te acteren / registreren in een proces verbaal dat wordt een onuitwisbare juridische realiteit. Als burger kan je daar bezwaar tegenaan tekenen. We wensen eenieder die dit doet veel succes 😉
“Om vast te stellen dat een burger liegt over zijn werkelijke hoofdverblijfplaats moet, in theorie althans, de wijkagent zoeken naar bewijs. Dat zoeken naar bewijs is een tijdrovende ‘hobby’ en dus gaan de meeste wijkagenten af op hun eerste impressie & buikgevoel.
In 2013 werd er een belangrijke omzendbrief over domiciliefraude uitgevaardigd. “Toen ontstond er ook heel wat animo over het thema. Dat was vervolgens ook de reden waarom de overheid van start ging met heuse seminaries te organiseren”.
De federale wet over  de  inschrijving in de bevolkingsregisters werd nog grondig gewijzigd in 2015. Ook het koninklijk besluit betreffende de bevolkingsregisters kreeg een update in 2017. “Dit kwam doordat de vorige legislatuur de strijd tegen fraude opvoerde. Er werd toen zelfs voor het eerst een staatssecretaris bevoegd voor het aanpakken van domiciliefraude”
Landen zoals Duitsland voeren strijd tegen de werkloosheid. In België voert men strijd tegen het aanhouden van een contactadres buiten de hoofdverblijfplaats 😉
Er is volgens de Belgische overheid sprake van domiciliefraude wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste, wanneer de feitelijke verblijfplaats van de burger niet in overeenstemming is met het adres waarop de burger officieel ingeschreven staat volgens de bevolkingsregisters. Ten tweede, wanneer de burger ‘fraude pleegt’ en dus bewust voordeel verkrijgt uit het aanhouden van een domicilieadres dat niet in overeenstemming is met de daadwerkelijke hoofdverblijfplaats.
Zowel agenten van de lokale en federale politie, als sociaal inspecteurs, zijn bevoegd om domiciliefraude grondig te onderzoeken en inbreuken vast te stellen. De bevolkingsinspecteurs van de FOD Binnenlandse Zaken hebben niet de bevoegdheden van politieagenten, maar kunnen wel ingezet worden om vaststellingen te doen.
De strijd tegen domiciliefraude kan de overheid pas beginnen door in eerste orde op te sporen en vervolgens vast te stellen op welk adres iemand zijn hoofdverblijfplaats heeft en aldaar dus officieel zou moeten ingeschreven zijn
Welke meerwaarde bied domiciliefraude voor de burger?

Er wordt, volgens de inzichten en beleving van justitie, domiciliefraude gepleegd vanuit twee grote hoofdmotieven.

– De eerste drijfveer is er de fiscale fraude. Bij dit type fraude zorgen burgers ervoor dat ze ingeschreven worden in het bevolkingsregister van een gemeente met een lagere belastingdruk. “Door je hoofdverblijfplaats te laten registreren in een gemeente met weinig opcentiemen op de personenbelasting of op de onroerende voorheffing ontstaat er dan een fiscaal voordeel. Deze fraudevorm komt bijvoorbeeld opmerkelijk voor in een kustgemeente als Knokke-Heist”. “Dat terwijl mensen in werkelijkheid bijvoorbeeld zes dagen per week in Antwerpen wonen. Hoe hoger je inkomen is, hoe meer je kan winnen via deze vorm van domiciliefraude.”

“Bij fiscale fraude dienen de instanties de reële hoofdverblijfplaats te kunnen vaststellen. “vaak verkiezen burgers, die hun adres buiten hun plaats van hoofdverblijf willen verkrijgen, een adres kort in hun buurt. Wij ontraden dat omdat de kat en de melk dan kort bij elkaar staan. Wie een adres buiten de plaats van woonst wenst is er bij gebaat omdat afstand zo groot mogelijk te nemen” Ligt er een grotere afstand tussen de twee adressen, dan is er natuurlijk slechts één welke de werkelijke hoofdverblijfplaats kan zijn. Liggen de twee adressen binnen dezelfde stad dan is het voor de instanties eenvoudiger om de opzet te doorprikken omdat alle betrokken instanties zich binnen dezelfde stad bevinden. Wanneer de stad Antwerpen bijvoorbeeld vaststelt: die mensen wonen hier op een locatie ‘A’ en staan hier niet ingeschreven op die locatie, dan zoeken ze in eerste instantie uit waar dat gezin binnen hun stad dan mogelijk op een lokatie ‘B’ wel ingeschreven staat.” Bij fiscale fraude zal voornamelijk de gemeente die belastingen misloopt het onderzoek leiden.

Als de plaats van registratie, lokatie ‘B’, dan ver van je bed staat dan dient bijstand te worden gevraagd binnen een andere stad. Dat blijkt in de praktijk voor alle betrokken diensten niet zo vanzelfssprekende. Stel b.v.b. dat de plaats van registratie valt in Knokke-Heist en de plaats van woonst blijkt te vallen in Antwerpen. In dat geval moeten de politiezones van Antwerpen en Knokke-Heist zoals in dit voorbeeld gaan samenwerken. “Het onderzoek wordt dan een gezamenlijke puzzel met vaststellingen die gedaan zijn door agenten uit beide politiezones. Een goede samenwerking is in dat geval een must. Maar voor elke ‘betrokken’ politiebeambte is dat geen vanzelfsprekende prioriteit….”

In dit omschreven voorbeeld gaan we ervan uit dat de instanties de plaats van daadwerkelijk hoofdverblijf heeft weten vast te stellen. Maar wat wanneer de burger een opzet tot stand brengt waarbij men de plaats van fysiek verblijf niet weet te achterhalen….. Of een opzet waarbij men niet kan achterhalen dat de burger al dan niet fysiek verblijvende is op de plaats van registratie…..

– De tweede drijfveer heeft als motief de sociale fraude. “De grootorde van uitkeringen in België hangen af van iemands gezinssituatie. Wie geregistreerd is als alleenstaande verkrijgt een groter uitkering dan een samenwonende. Hier gaan samenwonende zorgen voor twee aparte adressen, terwijl zij in de praktijk echter wel samen wonen”. Voordelen blijven dan vaak niet beperkt tot hoger uitkeringen. Vaak geniet men ook van een sociale huur die voordeliger blijft vanwege een ‘alleenstaande’ die minvermogende is. Optimalisatie van kinderbijslag en tussenkomst van DAVO zijn nog enkele van de surplus punten.

Voor de opsporing en de vervolging van sociale fraude via domicilieadressen die niet in overeenstemming zijn met de daadwerkelijke hoofdverblijfplaats ligt het initiatief vooral bij instellingen van de sociale zekerheid (RVARSVZ etc.). “Als de RVA bijvoorbeeld een aanwijzing heeft dat een van hun steuntrekkers fraudeert, dan kunnen zij dat laten onderzoeken”. Na de omzendbrief COL 17/2013 werd ook een centrale rol toegekend aan de arbeidsauditoraten.

Ongeacht welke overheidsinstantie de initiatiefnemer is, het onderzoek naar een adreswijziging zal in de meeste gevallen door de lokale politie of door de wijkagent uitgevoerd worden. “Bij sociale fraude moet dan de ware gezinssamenstelling achterhaald worden. De vraag is niet alleen of twee of meer mensen samenwonen. De vraag is ook of de betrokkenen samen een huishouden vormen, of geen deel uitmakende zijn van het gezin” Bij zo’n onderzoek gebeurt het wel eens vaker dat de twee adressen in dezelfde stad liggen, niet zelden zelfs binnen dezelfde wijk liggen. Je kan dan de vraag stellen is dit nu uitzonderlijk of zijn sommige burgers nu werkelijk zo dom. “Een wijkagent kan dan met een collega binnen dezelfde afdeling, soms zelfs volledig autonoom, het onderzoek werkelijk volledig in zijn eentje verrichten. In zijn proces-verbaal kan hij dan in eer en geweten schrijven dat het om de vaststelling van een frauduleus adres blijkt te gaan.

“Wanneer iemand zijn inschrijving vraagt op een adres met enkel een klein kamertje, een bed en een stoel, dan is dat voor menig politiebeambte verdacht. Als uit de woonstcontrole blijkt dat de burger niet op het opgegeven adres woont, moet volgens de overheid verhinderd worden dat die burger officieel ingeschreven raakt op dat adres.” Sommige wijkagenten nemen die regels van de overheid ernstig en sommige wijkagenten willen aan het einde van de dag gewoon hun ‘melkronde’ klaar hebben….

Controle van politie / wijkagent, vindt alleen plaats op de nieuwe locatie van woonst nadat de burger aangifte van verhuis deed?
In theorie klopt dat. Maar in België heeft men een overvloed aan politiebeambten beschikbaar. In veel gemeenten, voornamelijk binnen de Vlaamse gemeenten, heeft men bij de politie niet alleen de tijd om op huisbezoek te gaan op het nieuwe adres van woonst. Men houd zich ook bezig met ‘woonst onderzoek’ op het vorige ‘het oude adres’ van woonst.
Men onderzoekt dus ook of de betrokken burger verhuist is / weg is van de voormalige hoofdverblijfplaats. Er is voor zover we weten geen enkel ander Europees land waar men de politie met zulke activiteiten weet op te zadelen.
U bent dus gewaarschuwd. Indien u reeds in België woont op een locatie die gekend is bij de overheid dan kan u bezoek aan de ‘oude’ deur krijgen wanneer u een aangifte van verhuis deed. Het gebeurt regelmatig dat meerdere bezoeken plaatsvinden voordat de woonstcontrole effectief plaatsvindt. Meestal is na een week of 3 – 4 de interesse bij de instanties verdwenen en keert uw rust weer.
Waar let een wijkagent zoal op wanneer hij een woonstcontrole doet op de nieuwe plaats van woonst?
Hou in uw achterhoofd dat woonstcontroles een zeer tijdrovende praktijk zijn en de meeste wijkagenten gaan vlot maar expliciet letten op eenvoudige indicaties voor domiciliefraude. “Bij hun controle letten ze meestal op het gegeven of de verblijfplaats ‘voldoende’ gemeubileerd. Ook de aanwezigheid van persoonlijke spullen is voor de meeste overheidsvertegenwoordigers een duidelijke indicator.
Hoewel niet bij wet voorzien als een vereiste, toch letten de meeste wijkagenten ook op het feit of uw naam op de bel en brievenbus staat.
Nog een leuke, de elektriciteits– en waterfacturen, hoewel geen wettelijke vereiste dat deze op uw naam staan, toch leveren deze nutsvoorzieningen voor de wijkagent sterke indicaties. Zowel de elektriciteits– als waterfacturen geven, volgens de Belgische overheid, een betrouwbare indicatie over de aan- of afwezigheid van bewoners en over het aantal bewoners. “Het is dus een instrument dat de instanties zowel bij fiscale als sociale fraude tegen u zullen gebruiken. Uit de facturen menen ze veel te kunnen afleiden, ook wanneer mensen een heel zuinig verbruik hebben of b.v.b. om beroepsreden weinig thuis zijn” Wanneer op een adres amper water of elektriciteit verbruikt wordt, concludeert de rechtspraak dat daar geen hoofdverblijfplaats gevestigd kan zijn. Om even slechts een klein voorbeeld te geven: Je zal maar een internationaal vrachtwagen chauffeur zijn en je hoofdverblijfplaats in België willen aanhouden, good luck with that 🙂
Een andere belangrijke indicator bij de wijkagent zijn vaststellingen is de geografische ligging van iemand zijn sociale leven. “Zo kan bijvoorbeeld de vaststelling dat u ingeschreven bent in een Antwerpse tennisclub een indicatie geven. Dat gegeven is op zichzelf niet doorslaggevend, maar het is wel een belangrijk element voor de bewijsvoering dat iemand vermoedelijk niet fulltime in Knokke leeft.” Hier valt van alles over te zeggen en u mag het gekheid vinden maar we verzinnen dit heus niet.
Ook de locatie van een vast bankkantoor of specifieke vragen over de wijk waar u woont kunnen een spoor in het domiciliefraudeonderzoek ondersteunen of onderuithalen. “u heeft natuurlijk zwijgrecht maar in België heeft politie het gewoonterecht om dat tegen de burger te gebruiken”
“De vaststellingen over iemand zijn sociale leven spelen vooral een rol bij een dossier rond fiscale fraude. Bij sociale fraude komt het namelijk veel vaker voor dat de twee gebruikte adressen in dezelfde wijk liggen.”(ook wij ervaren dat het vooral steuntrekkers zijn die vragen om een registratie in de buurt waar ze reeds fysiek woonachtig zijn. Je mag het die mensen met hand en tand proberen uit te leggen waarom ze dat beter niet doen. In een minimum van tijd wordt het ons vaak duidelijk waarom ze geen vaste baan weten te houden…)
Is uw nieuwe plaats van woonst gelegen in een rustige buurt dan durven de wijkagenten ‘aankloppen’ bij buren en informeren naar de regelmaat van uw aanwezigheid. Is uw nieuwe woonplaats gelegen, in laat ons zeggen een minder rustige buurt zoals de buitenwijken van Brussel dan gaat de wijkagent zich minder gemotiveerd weten om uw buren op straat te vragen 😉
“We mogen het zo niet noemen maar elk intelligent mens ervaart het als een schending van de huisvrede, het is ook in strijd met de wetgeving op de privacy en de rechten van de mens: Maar volgens de Belgische wetgever mag een wijkagent de woning ook effectief betreden en dient deze een gesprek aan te gaan met iedereen die daar aanwezig is. De wijkagent heeft de bevoegdheid om uw huis en thuis te penetreren en vaststellingen te doen zonder machtiging van een onderzoeksrechter”. De overheid wil niet dat we het een titel geven zoals het is maar de controlemogelijkheden die men de wijkagent geeft zijn elementen die duidelijk wijzen op een politiestaat.

Alle puzzelstukken die de instanties weten te verzamelen wijzen in de richting van uw daadwerkelijke hoofdverblijfplaats. “Door de feitelijke vaststellingen te combineren met energiegegevens onderbouwen ze een sterk dossier. Het is vergelijkbaar met een puzzel waarvoor ze eerst verschillende stukken moet verzamelen. Uiteindelijk gaan ze die samenleggen en concluderen of iemands hoofdverblijfplaats in de praktijk locatie A of B is.”

Wie beslist uiteindelijke of ik wel of niet een rijksregistratie op basis van domicilie verkrijg, is het de wijkagent die dat beslist?

In theorie is er een zeer strikte scheiding tussen het maken van vaststellingen en het trekken van conclusies. Dit wordt in het opleidingsprogramma van de politie-aspiranten ook uitvoerig toegelicht. Maar in de praktijk stellen we vast dat blijkbaar veel politiebeambte geen genoegen nemen met de beperking van macht die men via het ambt geniet. “Niet alleen bij strafonderzoeken, in het algemeen zijn veel agenten van mening dat zij gemachtigd zijn om te beoordelen of een burger al dan niet bepaalde feiten heeft gepleegd. Op die manier worden niet alleen grote strafonderzoeken van onderuit gestuurd. Veel procureurs en rechter lijken er geen aanstoot aan te nemen, allicht omdat dergelijke praktijken vlotter tot een veroordeling kunnen leiden”. Ook bij een woonstonderzoek zien we vaak dat een wijkagent beoordeelt inzake welke burger woonachtig of niet woonachtig is op een bepaalde locatie. Dat oordeel wordt vaak in niet mis te verstane bewoordingen overgebracht naar de ambtenaar bij de bevolkingsdienst. Deze beoordeling in hoofde van de wijkagent wordt dan onverbloemd geacteerd in het proces-verbaal of ‘tussen de lijntjes door’ meegedeeld via telefoon. Op die manier is het de wijkagent die op een niet officiële wijze bepaald welke burger wel of niet gedomicilieerd wordt ‘in zijn wijk’. Het beoordelen van de burger zijn woonplaats, de zogenaamde hoofdverblijfplaats, dat is niet de taak van de wijkagent. “De wijkagenten zijn daar niet voor bevoegd. Maar wie gaat hen daarop terecht wijzen?” Wat haast niemand weet, en allicht gaat niemand binnen de overheid het u komen vertellen, als burger heeft u recht op inzage van het proces-verbaal dat de wijkagent opstelde. U heeft ook het recht om alle andere stukken die daaruit volgen vervolgens in te kijken bij de bevolkingsdienst, dit op basis van de wetgeving “de openbaarheid van bestuur” Dus indien u het niet eens bent met een beslissing, begin dan met het dossier door te nemen. U zou er van kunnen verstelt staan hoe men tot een beslissing is gekomen. Blijkt b.v.b. dat het proces-verbaal met feitelijke vaststellingen van de wijkagent niet beperkt is gebleven tot vaststellingen van feiten dan heeft u daar een handvat…

Volgens de wetgeving, wat in de praktijk beperkt blijft tot een theorie, is de taak van politie binnen een fraudeonderzoek steeds beperkt tot het vaststellen van feiten. “wijkagenten mogen nooit rapporteren in de zin van: ik denk dat de betrokkene daar wel of niet woont. Hun proces-verbaal mag alleen bestaan uit de vastgestelde feiten en aangeleverde  bewijsstukken, in de zin van: ik bel aan, die persoon deed wel of niet open. Er was zowel mannen- als vrouwenkleding aanwezig.” De latere gevolgtrekking is voorbehouden aan andere partijen die de overheid vertegenwoordigen. In het geval van een adreswijziging gebeurt de gevolgtrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wanneer het arbeidsauditoraat de leiding neemt in een onderzoek over sociale fraude wordt ook daar de conclusie getrokken op basis van het proces-verbaal. Niet zelden zit er bij een proces-verbaal een kanttekening…. “Bij sociale fraude beslist het arbeidsauditoraat dan of er een administratieve geldboete of een proces volgt. Blijkt uit het onderzoek dat de geviseerde burger een onvermogende partij is dan volgt vaak een verticaal klassement, maar dat is een hoofdstuk of minstens een FAQ apart 😉 Ook de rechter zal maar al te graag gebruik maken van het politierapport.” Gans het juridische apparaat is gefundeerd op de laagste in pikorde. In de praktijk is het dus niet de rechter maar meestal wel de laagst geschoolde en de minstbetaalde ambtenaar in de piramide die de injectie geeft aan de uiteindelijk ‘death row penalty’. Spring dus niet lichtzinnig om met de macht die een ambtenaar heeft indien deze gemachtigd is tot het opstellen van een proces-verbaal.

Moet ik het toelaten dat een wijkagent of andere ambtenaar mijn woonplaats en privacy betreed?

Er bestaat regelmatig onduidelijkheid over de onschendbaarheid van de woning in de grondwet. Huisvredebreuk en schending van privacy, het klinkt waardevol. “Die rechten moet in theorie iedereen respecteren. In de praktijk zijn het in België lege begrippen. Volgens de overheid moeten haar inspecteurs, voor een grondige woonstcontrole, wel naar binnen gaan bij de burgers. Sommige wijkagenten hebben nog een gezonde moraal en denken dat dat niet mag zonder huiszoekingsbevel. Het is begrijpelijk dat ook wijkagenten in hun binnenste aanvoelen dat dergelijke handeling de persoonlijke levenssfeer brutaal penetreert. Maar de wetgever zegt dat het binnentreden mag nadat de bewoner een mondelinge toestemming heeft gegeven. Er is dan geen huiszoekingsbevel nodig, want zo’n onderzoek is een opdracht van de bestuurlijke politie en geen taak van de gerechtelijke politie.” Dit is natuurlijk te gek voor woorden. We weten allemaal dat de overheid aan de burger geen vrije keuze laat. Wie geen toestemming geeft tot woonstonderzoek die kan het in de meeste gevallen wel vergeten om tot een rijksinschrijving te komen op basis van vaststelling hoofdverblijfplaats. De wijkagent hoeft slechts te acteren dat zijn ambt niet de mogelijkheid wordt geboden tot een woonstonderzoek.

Hoe zit het met de wijkagent, die komt toch kijken of ik effectief woonachtig ben op het adres dat ik aangeef via de bevolkingsdienst?
Als je de betrokkenheid van politie wenst dan dien je fysiek aanwezig te blijven op de plaats die je aangaf als zijnde je hoofdverblijfplaats. Jouw aanwezigheid, tot je ‘goedkeuring’ verkreeg van de politie. (anderzijds is er natuurlijk een alternatief, hierbij men hoeft als mens niet op een locatie te wonen noch te verblijven. Men kan een persoon immers ook registreren zonder aantoonbaar bewijs van fysiek verblijf op/bij een aangegeven adres)
In beide gevallen, zowel de mogelijkheid met politie als de mogelijkheid zonder inspraak van politie, is men verzekerd van het behouden van belangen zoals o.a. uitkering, dit op basis van registratie als een ‘alleenwonende’ persoon)
Postadres, wat kost dat? Hoe kom ik daar aan mijn post?

Op maandbasis komt dit op 70 euro. Je postzaken kan je ophalen of je vraagt ons je post door te sturen. We zijn bereid je post naar eender waar ter wereld door te sturen, wat jij ook verkiest, jij hebt steeds de keuze.

'domicilieadres' VS 'direct administratief adres' (referentieadres of vestigingsadres) - Welk van die 2 kan het snelste in orde komen, de 'domicilie' of het 'administratieve'?

In theorie wordt bij de bevolkingsdienst een referentieadres (wat een vorm van administratieve registratie is) direct bij de aangifte in orde gebracht. Dit is dus veruit de snelste manier om een aanpassing in de rijksregisters te verkrijgen. Maar in de praktijk kan je als burger te maken krijgen met een ambtenaar bij de bevolkingsdienst die gebruik maakt van zijn discretionaire macht, dit op een wijze die jou belang niet dient.

In het geval dat je een domicilie verkiest dan heb je persoonlijk meer in de hand. Je gaat dan een woonstonderzoek krijgen van een bevoegde ambtenaar, meestal een wijkagent. Het kan sneller gaan omdat jij aan de wijkagent kan laten weten wanneer je ‘thuis’ bent en wanneer hij mag langskomen.
Je kan de dag van je aangifte bij de bevolkingsdienst meteen ook contact nemen met de wijkagent.
Domicilieadres, kunnen jullie dat voor mij wijzigen of toekennen? En kan dit zonder dat ik fysiek moet aanwezig zijn bij een 'eventueel' woonstonderzoek?
In theorie wordt er in België steeds gecontroleerd wanneer een burger een wijziging van woonplaats doorgeeft via de bevolkingsdienst. Deze controle op de woonsituatie van de burger komt tot stand in navolging van een aangifte ‘wijziging hoofdverblijfplaats’. In de praktijk zien we dat sommige grootsteden soms afwijken van deze regel en weinig tot zelfs geen woonstcontrole uitvoeren indien het gaat om ‘een verhuis binnen dezelfde stad’ of een verhuis naar een ‘probleem wijk’. In theorie verloopt een woonstcontrole over gans Belgie hetzelfde, dit ongeacht in welke gemeente of stad dat men als burger de aangifte doet. Maar niets is natuurlijk minder waar. Als je in de illusie verkeerd dat de bevolkingsdienst en wijkagenten, in bijvoorbeeld Knokke, Antwerpen, Molenbeek, hetzelfde beleid voeren….. droom dan rustig verder 😉

Het is geenszins zo dat we vanuit de VZW een registratie op basis van domicilie kunnen toekennen want daartoe heeft alleen de politie de autoriteit. Onze VZW heeft geen binding met de overheid en bijgevolg hebben we geen legale autoriteit. Aangezien we de overheid niet vertegenwoordigen en we geen mandaat in opdracht van de overheid dragen zijn we niet gemachtigd om de registratie op basis van domicilie of residentie toe te kennen. We kunnen jou natuurlijk wel helpen om de omstandigheden zodaning positief tot stand te brengen dat een registratie tot stand komt. Als burger dien je immers alleen een feitelijke of administratieve situatie op te zetten waarbinnen men als burger voor een registratie in aanmerking komt en op vlotte wijze deze inschrijving in de rijksregisters kan verkrijgen.

Enkele dagen nadat ik verhuisd was kreeg mijn ex-partner de wijkagent aan de deur en deze vroeg haar o.a. of ik 'werkelijk' verhuisd was, naar waar dan wel, enzovoort enzovoort. Is zoiets 'normaal?
Ja in België kan het allemaal gebeuren. Je recht op privacy, weet je wel 😉
Een burger die een verhuis aangeeft kan in sommige gemeenten inderdaad het bezoek van een wijkagent krijgen op de ‘vroegere’ plaats van woonst.
De officiële reden van dergelijk onderzoek is het speuren naar domicilie en sociale fraude.
Indien het gaat om een burger die reeds van ambtswege geschrapt is, deze mensen zijn in theorie reeds eerder erkent als ‘niet meer woonachtig op adres’ en in dat geval volgt zelden nog een controle.
Maar voor de goede orde wijzen we u op de mogelijkheid dat een ambtenaar, meestal wijkagent, controle kan doen om te kijken of u werkelijk ‘weg bent’ van uw oud gekende woonplaats.
Te gek voor woorden, maar het zou niet de eerste burger zijn en het zal allicht niet de laatste zijn die na een aangifte van verhuis naar een nieuw adres, vervolgens niet alleen nog fysiek aanwezig blijft op het oude adres maar ook schaamteloos die fysieke aanwezigheid toont bij een controle. Gek genoeg doen sommige ‘verhuisde partijen’ zelfs doodleuk de deur open wanneer in die eerste weken, volgende op de aangifte van verhuis, wordt aangebeld op hun oude adres 🙂
We kennen toestanden waarbij de burger door de wijkagent aan de deur of oprit betrapt werd ‘vergeten te vertrekken vanuit de oude woonplaats’ 😉
Wie op heterdaad betrapt wordt mag dan wel met een leuk excuus komen aanzetten maar kan zich er aan verwachten dat opvolgende controles gaan plaatsvinden. In dergelijke situatie kan het wel eens knap lastig worden om je uit te schrijven van je ‘oude plaats van woonst’
Onze ervaring wijst uit dat men in grootsteden meestal geen tijd of personeel heeft voor dergelijke controles op het oude adres. Daar waar men er wel tijd en aandacht aan besteed verdwijnt de belangstelling meestal na een 3 – 4 weken en vervolgens keert de rust aan de deur weer.
Getuigenissen van tevreden klanten heeft u dat? Volgens de info op jullie website, jullie blijken goed op de hoogte.Toch ben ik onzeker omdat ik juridisch niet onderlegd ben. Kan ik in contact komen met mensen die door jullie geholpen werden?
Je begrijpt dat de materie op zich en de situatie waarin veel van onze cliënten zich bevinden vaak gevoelig ligt. Vele cliënten verkiezen discretie. Maar aangezien we sinds de afgelopen jaren over een omvangrijk klantenbestand beschikken kunnen we ook beroep doen op veel mensen die er geen probleem mee hebben om met mensen zoals jij hun ervaringen te delen.
Ongeacht in welke provincie dat je verblijvende bent, we kunnen je steeds in contact brengen met mensen in je vertrouwde buurt.
Noot! We geven nooit de contactgegevens van clienten die ons daar niet de toestemming voor gaven. Ook wanneer jij klant wordt gaan we vragen of we in de toekomst potentiële klanten met jou mogen in contact brengen. Jij persoonlijk hebt dan ook weer de vrije keuze.
Ik ben van ambtswege geschrapt en sta naar verluid met een signalement. Kunnen jullie dat probleem oplossen?

Een schrapping van ambtswege gaat hand in hand met en nationale seining.

Het feit dat de Belgische overheid voor dergelijke ‘onzin’ er toch de handelingen bij stelt tot een nationale seining, dat duid er alweer op hoe zwaar de instanties tillen aan de materie en de uitvoering ervan.

Een schrapping en seining kunnen we binnen de 5 werkdagen uit het systeem halen. Bij een urgentie aanvraag, een cliënt die bvb wil op verlof kunnen vertrekken zonder toestanden aan de grens of luchthaven, kunnen we dat zelfs binnen de 2 werkdagen voltrekken.

Kan ik langskomen bij jullie?
We bieden 3 mogelijkheden:
– Je kan bij ons op consult komen te Antwerpen. Dit komt op 50,-
– We komen bij je thuis. Deze verplaatsing, op huisbezoek komt op 70,-
– Zonder consult, je doet de aanvraag in dat geval via e-mail = gratis
Kindergeld, blijft de overheid dat uitbetalen wanneer ik een registratie verkrijg via tussenkomst van VZW OCMW?

Ja natuurlijk. Elke vorm van sociale support blijf je behouden, ook het recht op kindergeld.

Door ambtelijke schrapping verlies ik mijn uitkering en kindergeld. Je kan deze twee zaken weer in orde brengen?

Geen probleem en soms kunnen we een uitkering met ongeveer 2000 euro per jaar verhogen.

Schulden die ik heb, kan je mij daar van verlossen?

Meestal wel en vaak zonder dat je daar een rechtbank hoeft bij te betrekken.

Overeenkomst met jullie aangaan is dat schriftelijk? Ik kan een officiële overeenkomst op papier krijgen?

We laten de cliënten daarin vrij. De meeste van onze cliënten geven de voorkeur aan een schriftelijke overeenkomst. Sommige mensen verkiezen een mondelinge afspraak. Van onze kant adviseren we om alles officieel te doen maar we respecteren de wensen van diegene die een andere voorkeur hebben. Beide groepen kunnen op onze service rekenen.

1.700 euro voor een 'consult / VIP-training'. Ik vind dat duur. Waarom zou ik dergelijk 'VIP-consult' betalen?

Je hoeft helemaal geen consult te nemen. Daarmee bespaar je al meteen 1.700 euro. Daarmee bespaar je meteen ook op kennis die je veel kans nergens anders gaat kunnen verkrijgen 😉

Meten is weten: Bel gerust even rond naar de grote dure advocatenkantoren en vraag of zij de kennis in huis hebben om aan jou enkele van de volgende topics uit te leggen:

– hoe je een uitkering van minimaal 1700 euro kan verkrijgen, dit maand na maand en verder onbeperkt in tijd.

– hoe je als ondernemer aan de slag kan en volledig legaal slechts 1/3de van de sociale lasten hoeft te betalen.

– hoe je als ondernemer een basis inkomen kan krijgen van 14.400 euro per jaar en dat terwijl je toch als ondernemers onbeperkte inkomsten kan verkrijgen!

– hoe je kan vrijgesteld worden van belasting?

Dit zijn slechts 4 van de topics die je tijdens een consult kan laten aan bod komen. Alleen al deze info, dit is een veelvoud waard van de peanuts die we rekenen bij een consult.

Het nemen van een consult is voor vele de beste investering die ze ooit in hun leven deden want ze verkrijgen een veelvoud aan ROI (return over investment)

Het niet nemen van een consult kost je handenvol geld

Het is niet alleen een gans arsenaal aan theorie dat je te horen krijgt. Je verneemt de ‘tips & tricks’ die je kan aanwenden in belang van je geliefden en jezelf.

De meeste mensen overleven met een theorie die hen beperkt in mogelijkheden. Wie een gebrek heeft aan toepasbare kennis laat veel ‘geld achter bij de speeltafel’.

Geef je aandacht aan onze adviezen, je bent dan lichtjaren vooruit ten aanzien van 99% van de bevolking.

Als je niet investeert in onze online cursus of VIP-training, krijg je een realiteit waarin je merkt dat je een veelvoud van het trainingsbedrag ‘over de balk’ gooit, dit in de vorm van nutteloze belastingen en andere verloren uitgaven.

Het nemen van een consult / VIP-training kent echter ook een pijnlijke ervaring. Je begint onvermijdelijk in te zien dat je in het verleden veel inkomsten mislopen hebt en veel nutteloze uitgave eenvoudig had kunnen vermijden.

Wanneer je bij ons van tafel gaat dan ken je tal van ‘loopholes’ in het systeem waarmee je boot mooi comfortabel blijft. Wie het aan kennis ontbreekt, kan altijd nog een viool klaar houden en leuke deuntjes spelen wanneer het schip ten onder gaat.

Welke diensten verstrekken jullie? Alleen inschrijvingen van personen in België?
Hoofdzakelijk bieden we volgende diensten: persoonsregistratie die niet beperkt is tot België / sociale uitkeringen die niet beperkt zijn in tijd / het begeleiden van ondernemers opdat ze kunnen vrijgesteld worden van belastingen / bescherming tegen schuldeisers en deurwaarders / het discreet registreren en verzekeren van voertuigen / begeleiding bij leasing en kredieten.
Vaak combineren we sommige van onze diensten. Een voorbeeld:
We starten de cliënt op als zelfstandige en brengen daarnaast een sociale uitkering in orde. Dergelijke maandelijkse sociale uitkering in combinatie met een economische activiteit heeft o.a. als voordeel dat het ondernemersrisico zeer klein wordt. Veel van onze cliënten ontvangen maandelijks een uitkering van minimaal 1.200 euro en in combinatie hiermee hebben sommige extra inkomsten uit een zelfstandige activiteit waarbij de belasting zo voordelig wordt dat zelfs vrijstelling mogelijk wordt. Als extra service voorzien we voor onze ondernemende cliënten in een systeem waarbij de sociale zelfstandige bijdrage herleid worden naar slechts 1/3 van wat hun concurrenten betalen per kwartaal.
Waar is het adres van de inschrijving?

We verstrekken onze diensten en de locaties van registratie meestal vanuit een grootstad. Wanneer de client het belang of de meerwaarde toelicht van een bepaalde stad of dorp dan zijn we eventueel ook bereid om ‘maatwerk’ te verstrekken.

Kan ik een afspraak verkrijgen zodat ik in een persoonlijk gesprek mijn situatie kan toelichten?

Cliënten kunnen langskomen te Antwerpen. De vergoeding voor het consult en de dossierkosten bij het opstellen van uw dossier blijft dan beperkt tot 50 euro. We zijn op vraag van de cliënt ook bereid om ons te verplaatsen binnen, en zelfs kortbij, de stadskern zodat het consult kan doorgaan in de buurt die de cliënt verkiest. Onze verplaatsing is dan voor de cliënt kosteloos.

Consult op verplaatsing buiten Antwerpen is op vraag van de cliënt ook mogelijk maar niet gratis. Verwacht de cliënt dit consult eerstdaags? In dat geval moeten we de verplaatsing speciaal en alleen voor slechts 1 bespreking organiseren. Omdat ons agenda dan dient te worden aangepast en de verplaatsing speciaal voor slechts 1 bespreking is komt de bijkomende verplaatsingsvergoeding op een surplus van 60 euro. Overweeg bij een consult buiten Antwerpen dus steeds om minstens enkele dagen vooraf via telefonisch overleg een dag en uur te bepalen waarbij we verplaatsingsonkosten dan kunnen beperken tot om en bij de 25 euro.

Gratis is ook een optie en zeer eenvoudig! De cliënt blijft in het comfort van z’n woning en doet via e-mail een aanvraag om hulp of stelt schriftelijke de vragen waar men mee zit. We trachten binnen de 72 uur te antwoorden en ook in het weekend hebben we steeds iemand voor u klaar om de permanentie te verzekeren. Deze service 7 dagen op 7 kunnen we vanuit onze onafhankelijke VZW bieden omdat onze VZW medewerkers niet op de loonlijst staan bij de overheid. We stellen ons nooit te diensten van de overheid en we hebben op geen enkele manier een samenwerking of verband met een instantie van de overheid. Onze mensen zitten dan ook niet tegenover u, we staan naast u, als mens! Dit kan zelfs buiten kantoortijd en bij u aan tafel 😉

Sinds wanneer bestaat VZW-OCMW?

Onze website is online sinds 2014. De VZW is reeds actief sinds 2009. De VZW is dus niet bepaald een eendagsvlieg, hoewel sommige mensen dat hadden verwacht.

Betaal ik uw diensten vooraf of nadat ik het resultaat verkregen heb? Ik bedoel vooral, kan ik eerst mijn registratie verkrijgen en pas nadien de betaling komen voldoen?
Laat ons eerst duidelijk stellen dat we dit soort vragen volkomen begrijpen aangezien we leven in tijden waar mensen en ondernemingen vaak het slachtoffer worden van oplichters. Dit moeten we natuurlijk trachten te vermijden.
We verstrekken meerdere soorten van diensten en deze kunnen uitgevoerd worden onder verschillende financiële voorwaarden die vooraf worden besproken met de cliënt. Bij sommige van onze diensten zijn we zelfs bereid om te werken volgens het principe van ‘no cure no pay’.
Verder bij dit antwoord zal ik het beperkt houden tot wat betreft slechts 1 van onze diensten, zijnde: verhuur en persoonlijke registratie.
– Wenst de cliënt deze dienst te verkrijgen zonder een schriftelijke overeenkomst aan te gaan dan zijn we bereid de opdracht aan te vangen bij voorafbetaling van 660 euro. Dit gereduceerde bedrag voldoet voor de huur van 3 maand.
– Wenst de cliënt wel een schriftelijke overeenkomst dan zijn we meteen bereid om reeds van start te gaan bij een voorafbetaling van slechts 247 euro. Dit gereduceerde bedrag volstaat voor de huur van 1 maand.
In beide gevallen, met of zonder schriftelijke overeenkomst, blijft de cliënt vrijgesteld van borgstelling.
Nu u hier bent….. laat ons brutaal eerlijk zijn:
Sommige ‘potentiele cliënten’ vragen ons om te opererenen onder een theorie als volgt: ‘kunnen jullie niet “gewoon eventjes” mijn registratie via de bevolkingsdienst reeds nu al in orde maken. Ik zal dan nadien heus en oprecht wel betalen”. Niet zelden droomt dat soort figuren dan ook nog luidop met uitspraken waarbij hun belofte tot betalen onder voorbehoud is. We kijken al lang niet meer verbaasd wanneer ze ons komen vertellen ‘ik geniet al maanden geen uitkering meer omwille van “probleem xyz” maar zodra dat ik weer een uitkering krijg dan ga ik meteen over tot betaling’…..
Niet zelden heeft dit soort fantasten dan ook nog de brutale ‘wens’ dat het snel moet gaan…. alsof we ons vereerd mogen voelen om voor hen te mogen optreden.
Hoewel we graag iedereen op z’n woord willen geloven, onze ervaringen wijzen uit dat dergelijke voorstellen meestal komen van mensen die financieel volledig aan de grond zitten, of nog erger, mensen die niet de meest nobele intenties in hun gedachte hebben en leven volgens een moraal waarbij ze het normaal zijn gaan vinden om overal en bij iedereen achterop te zijn bij hun beloftes tot betalen….
Het werken onder dergelijke theorie heeft er er jaren geleden toe geleid dat onze VZW jaren zoveel wanbetalers had dat het voor ons financieel niet langer houdbaar bleef. We hadden de keuze tussen alles stopzetten of ernstig gaan handelen met schriftelijke overeenkomsten.
Omdat het voor ons niet mogelijk is om het kaf van het koren te scheiden hebben we jaren geleden dus moeten besluiten dat het verstrekken van onze diensten op krediet en bij ‘belofte van’ niet langer een optie was.
Sindsdien werken we met schriftelijke voorwaarden waar alleen bij uitzondering kan van afgeweken worden.
Niet zelden zijn er ook op heden nog steeds ‘potentiele clienten’ of beter omschreven ‘figuren’ die ons trachten te overtuigen voor hen aan de slag te gaan bij hun mondelinge belofte tot betaling ‘nadien’. Ze komen dan aanzetten met een klassieke drijfveer / motivering. Hun motivering komt er meestal op neer dat ze beweren geen geldgebrek te hebben maar alleen bang zijn om hun geld te verliezen bij het vooraf betalen omdat ze vrezen een resultaat van ons te verkrijgen zodra ze betaald hebben. Met andere woorden, ze beweren dat we oplichters zijn. Het feit dat onze website sinds 2014 online staat en onze VZW zelfs al reeds op de markt aktief is sinds 2009, dat blijkt geen vertrouwen te geven. We zijn dus heus geen eendagsvlieg!
De gedachte of vrees bij de mensen kunnen we ergens wel begrijpen. Anderzijds, uit onze ervaring blijkt dat het meestal gaat om mensen die zich onze diensten niet kunnen veroorloven of ronduit misbruik willen maken van het sociale doel en oogmerk binnen onze VZW. Niet zelden gaat het om schaamteloze oplichters die reeds in het verleden elders andere verhuurders achterlieten met openstaande vorderingen. Vaak gaat het om mensen die op de reguliere huurmarkt reeds al hun bruggen verbrand hebben.
Ons advies aan dergelijke figuren voorziet bijgevolg in een heel eenvoudige oplossing. Aangezien ze vaak verklaren ‘geen probleem’ met geld te hebben kunnen ze vrij van enig risico de betaling doen via wat de wetgever noemt ‘het betalen via derde rekening’. Hier kan de cliënt of huurder de betaling doen via een onafhankelijke derde partij. Bij wet voorzien is dergelijk derde partij dan meestal een vrij beroeper, iemand zoals een advocaat, notaris of een deurwaarder.
De betaling kan in dat geval worden ‘bevroren’ op de derde rekening van dergelijk vrij beroeper of de cliënt kan via dergelijke vrij beroeper zelfs een rekening verkrijgen op eigen naam, naam van de cliënt zelf.
De ‘bevroren’ betaling wordt door de derde partij dan pas vrijgegeven naar ons toe wanneer het resultaat door ons wordt aangetoond.
Dit is een heel eenvoudige oplossing waarbij de cliënt / opdrachtgever dus garanties verkrijgt en niet het slachtoffers kan worden van oplichting of een betaling waaruit geen dienst of positief resultaat volgt.
Het aardige is dat we in de afgelopen jaren nog maar uiterst zelden iemand hadden die gebruik maakte van een derde rekening. Het positieve van deze oplossing heeft er sinds de invoering van dit alternatief toe geleid dat ernstige kandidaat huurders bij nader inzien er dan toch toe overgaan om rechtstreeks met ons te werken. En diegene met foute intenties……die druipen af vanwege het gebrek aan excuses en smoesjes.
Het sociaal consult bij jullie VZW komt op 50 euro. Ik vind dat duur, waarom is dat niet gratis, ik zou als medewerker bij een VZW gratis mijn hulp verlenen
Ik begrijp uw belangstelling en we kijken dan ook uit naar een samenwerking met u. Mail ons uw contactgegevens en het aantal uren dat u per week beschikbaar bent als medewerker voor onze VZW. We sturen per week minstens 4 geïnteresseerde mensen door naar u en het staat u vrij om hen zonder enige vergoeding uw tijd en aandacht te geven.
Het spreekt voor zich dat u gratis van ons een opleiding kan genieten.
Verhuren jullie ook vastgoed zoals o.a. appartementen waar ik daadwerkelijk fysiek kan verblijven?
Ja inderdaad. Maar wat verhuur van woonplaatsen betreft wens ik meteen klaar en duidelijk te stellen dat we niet goedkoper zijn dan uw lokale vastgoedmakelaar. Voor de goede orde zal ik dit voor u even verder toelichten.
Jaren geleden deden we veel verhuur van goedkope panden, zaken zoals kamers en studio’s. Vaak hielpen we mensen aan onderdak, vooral diegene die het moeilijk hadden om elders op de huurmarkt een woonplaats in handen te krijgen. Met schade en schande hebben we moeten ervaren dat deze dienstverlening ons handenvol geld koste. Niet alleen kregen we vaak af te rekenen met wanbetaling maar meestal bleek het ook via de rechtbank zeer moeilijk en duur om bevrijd te worden van de wanbetalers. U dient te weten dat de gerechtelijke procedure bij een wanbetaling van een paar honderd euro even duur is als het invorderen van een paar duizend euro. Als verhuurder kan je meestal niet rekenen op begrip of respect bij de rechtbank. De meeste van die rechters komen aanzetten met minnelijke schikkingen en meer van dat soort toestanden waar men als verhuurder dan opnieuw aan het kortste eind trekt. Nodeloos te zeggen…. het sop was meestal de kool niet waard. Die rechter hebben het mooi voor het zeggen maar ik kan u verzekeren dat veel rechters geen vastgoed hebben dat ze verhuren aan de onderzijde van de verhuurmarkt….
Als verhuurder heb je in theorie het recht om te kiezen aan wie je verhuurt. Een positieve keuze maken mag, discrimineren mag niet en de lijn tussen deze twee is soms dun. Niet zelden sta je der aardig van te kijken hoe ‘kansarmen’ en mensen die ‘niet zelfredzaam zijn’ dan toch wonderwel perfect blijken te weten waar ze overal terecht kunnen om hun huisbaas de duivel aan te doen.
Sinds jaren hebben we alle respect voor verhuurders die hun zuurverdiende centjes in vastgoed hebben geinvesteerd met de bedoeling een rechtvaardig rendement te genereren. Het zijn in de praktijk vooral die private verhuurders die op de rechtbank ervaren hoe zij in de kou blijven staan.
De laatste jaren zien we het resultaat op de verhuurmarkt. Verhuurders voelen de noodzaak om hun huurprijzen op te trekken en zeer selectief te zijn bij het nemen van het risico inzake aan wie ze gaan verhuren. Verhuurders gruwelen immers bij het vooruitzicht van problemen met hun huurder, die van een stevige bescherming geniet dankzij de huurwet. Voor een verhuurder is de selectie van een huurder een cruciaal moment in het huurproces. De verhuurder wil de beste kandidaat. De ideale huurder betaalt stipt zijn huurgeld, onderhoudt het pand goed en valt de verhuurder niet te pas en te onpas lastig. Een wanbetaler en de gerechtelijk kosten dat het meebrengt, dat neemt een verschikkelijke grote hap uit de investering en het rendement. Niet zelden worden verhuurders het zo zat dat ze hun panden verkopen.
De Vlaamse overheid heeft een gestandaardiseerde inlichtingenfiche uitgewerkt die een duidelijk overzicht bevat van de informatie die een verhuurder mag opvragen. Die inlichtingenfiche vindt u op woninghuur.vlaanderen.
Eerst en vooral mag men als verhuurder maar een beperkt aantal contactgegevens opvragen om een plaatsbezoek te organiseren: de naam en voornaam, een telefoonnummer en een e-mailadres. Wat de verhuurder niet mag vragen, is het rijksregisternummer, evenmin als een uittreksel uit het strafregister, het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’
Om na te gaan of de kandidaat-huurder solvabel is, mag men als verhuurder vragen aan de hoogte van het inkomen van de kandidaat-huurder. Maar het is niet toegelaten dat men als verhuurder vraagt naar de aard of de bron van dat inkomen. Een kandidaat-huurder uitsluiten omdat hij een vervangingsinkomen heeft dat mag niet. Informatie vragen over bankrekeningnummers of over de vermogenstoestand van de kandidaat-huurder is niet toegelaten. Dergelijke info geeft natuurlijk wel een goeie indicatie van de waarschijnlijkheid waarmee een huurder elke maand de huur gaat kunnen voldoen, maar als verhuurder mag men deze cijfer of feiten niet opvragen. Als verhuurder mag men ook huisdieren niet verbieden en ik kan u verzekeren dat veel mensen met een zwakke financiele positie vaak een of meerdere dieren hebben, niet zelde zelfs grote honden. Wat je aantreft na een uithuiszetting en de kosten om alles op te kuisen en te herstellen…… we kunnen daar een boek over schrijven.
Sinds de coronacrisis is het voor de verhuurders zelfs nog erger geworden. De huurders genieten nu nog meer rechten. Het recht op wonen is nu nog sterker gevrijwaard,dit besliste de Vlaamse regering eind maart 2020. Gerechtelijke uithuiszettingen tot 17 juli werden zelfs bij wet verboden. Jaarlijks worden in Vlaanderen zo’n 12.000 uithuiszettingen gevorderd voor de rechtbank omdat de huurder zijn huur niet correct betaalt. Dat lijkt veel maar dat is het niet want veel schikking komen tot stand buiten de rechtbank omdat de verhuurder vaak bereid is de schade te slikken, dit in de hoop verdere schade te kunnen vermijden. (beter een slechte schikking buiten de rechtbank dan een goeie vordering bij de rechtbank)
U mag er zeker van zijn dat ook na de Corona-lockdown, dit recht op wonen, sterk gevrijwaard blijft. Gerechtelijke uithuiszettingen zullen moeilijk bij de rechtbank kunnen verkregen worden.
Gewiekste advocaten beschikken over een arsenaal aan vertragingsmechanismen waarmee ze uithuiszettingen kunnen tegenhouden.
We zullen in de toekomst dan ook steeds minder verhuurders bereid zien om aan lage prijzen te verhuren tenzij de huurder met zeer sterke overtuiging de solvabiliteit kan aantonen.
Dit is allemaal zeer jammer want er zijn binnen dergelijk systeem geen deontologische winnaars. De enige die zich bij dit systeem verrijken dat zijn de figuren die op gewiekste wijze gratis onderdak weten te verkrijgen en de advocaten en instellingen die hun support daarbij verlenen!
Vanuit onze VZW hebben we daarom jaren geleden besloten om, wat de Belgische markt betreft, alleen nog onderdak te verhuren aan de bovenkant van de markt. We verhuren weliswaar ook goedkoop vastgoed maar dat is in landen waar het rechtssysteem aan de verhuurder andere mogelijkheden voorziet. Als voorbeeld, twee landen waar men als verhuurder vrij veilig kan verhuren is Bulgarije en Polen.
In België adviseren we aan de verhuurders die problemen met wanbetalers ondervinden om verzoekschriften tot uithuiszettingen te blijven neerleggen. ‘Zaken worden bij de rechtbank namelijk chronologisch behandeld’. Tenzij men als verhuurder de rechter kent of een beroep kan doen op een advocaat die de rechter kent…. 😉
Uittreksel strafblad verkrijgen, om die reden wens ik mij weer in te schrijven in de rijksregisters. Ik kreeg namelijk te horen dat ik 'zonder adres' geen afschrift van mijn strafblad kan krijgen.

In theorie klopt dat. Maar zoals zo vaak, theorie en praktijk blijkt in de praktijk alleen in de theorie hetzelfde te zijn 😉

U kan als burger op meerdere plaatsen terecht voor dergelijke afschrift/attest. Wie via ons een registratie verkreeg die kan dankzij deze registratie niet alleen in Belgie terecht maar ook via het buitenland is het verkrijgen van dergelijk attest vlot mogelijk.

Bijkomende waarde: zelfs indien uw ‘strafblad’ niet blanco zou zijn, zelfs dan kunnen wij een bijdrage leveren en U een smetteloos blanco afschrift laten verkrijgen via de bevoegde instanties.

Ambtelijke schrapping vermijden, dat is wat ik wil, dus ik heb een domicilieadres nodig.
Het vermijden van ambtelijke schrapping….. dat is nu net 1 van de reden waarom we adviseren om een registratie te doen die niet tot stand komt op basis van domicilie is. Via een ‘domicilieadres’ geef je immers elke vorm van controle uit handen aan de politie, vindt je het verlies van controle fijn dan moet je vooral een aanvraag tot ‘domicilieadres’ doen 🙂
Via onze VZW bieden we alle mogelijkheden van registratie die de dag van vandaag bestaan. De cliënt heeft steeds de keuze inzake op welke manier dat men de registratie wil tot stand brengen. Maar een domicilieades adviseren wij alleen wanneer de cliënt een uitkering van FOD geniet. (een FOD gerechtigde is immers zeer beperkt in keuze van registratie)
Kijk, het is eenvoudig, bij het tot stand komen van een ‘domicilieadres’ is steeds de politie bevoegd inzake het ‘goedkeuren’ en het ‘stopzetten’ van jouw registratie.
Stel, je verkrijgt een ‘registratie op basis van domicilie’ op een pand waar later de wijkagent tot de vaststelling kan komen dat je daar niet langer aanwezig bent…. Dan kan de wijkagent een PV overmaken aan de bevolkingsdienst….. De inhoud van dat PV luidt dan ongeveer als volgt ‘uit de vaststelling van mijn ambt is gebleken dat betrokkene niet langer de hoofdverblijfplaats geniet op het gekende adres’…..
En daar ga jij dan…..weg registratie en weg burgerrechten. Dit ‘gewoon’ naar aanleiding van een PV… Bij de bevolkingsdienst drukt men op enter en in 1 klap wordt dat je burgerlijk dood…
Daarentegen, met een ‘directe administratieve registratie’ heeft de politie geen bevoegdheid, niet om je aanvraag tot registratie goed te keuren en niet om je registratie stop te zetten.
Ons advies dien je niet te volgen maar naar mijn inzichten, het belangrijkste aan een registratie is niet hoe of waar je de registratie neemt. Het belangrijkste voorziet er in, niet geschrapt worden van ambtswege, het behouden van jouw registratie zodat de overheid het contact met jou kan behouden en het veilig stellen van jouw rechten die voortvloeien uit de registratie via de bevolkingsdienst.
Geschrapt van ambtswege uit de bevolkingsregisters, welke gevolgen heeft dat voor mij?
Naast enkele voordelen, dit heeft een waslijst aan nadelen. Alles toelichten zou hier te ver leiden. Maar laat ons zeggen dat je als burger ‘ambtelijk gedood’ wordt. Het gaat binnen korte termijn op tal van vlakken zeer moeilijk worden om nog ergens een dienst van de overheid te kunnen verkrijgen. Je wordt als het ware verdrukt naar de marge in onze samenleving. Een ambtelijke schrapping heeft ook als negatief gevolg dat je in de ANG databank van de politie wordt opgenomen. Je persoon wordt dus nationaal geseind vanwege een inbreuk op de wetgeving van de rijksregisters. Bij een wegcontrole door de politie, of op de luchthaven, bij willen vertrekken of aankomen, kan dit situaties teweeg brengen waar je als burger niet beter van wordt…. (zolang je buiten België verblijft ondervindt je daar geen last van)
Algemene info vindt je hier: https://www.politie.be/5412/over-ons/de-politiestructuur-een-geintegreerde-politie/de-algemene-nationale-gegevensbank
Strafblad - uittreksel strafregister, dat heb ik nodig en vanwege de ambtelijke schrapping kan de gemeente dat blijkbaar niet afleveren?

Binnen de 2 weken heb je dat in handen. Mocht blijken dat het uittreksel ‘niet blanco’ zou zijn, dat er vermeldingen zijn die voortvloeien uit veroordelen bij de politierechtbank of strafrechtbank, dat ‘probleem’ kan opgelost worden. Om van een niet blanco naar een zuiver strafblad te gaan dat vraagt 5 weken.

Consult, wat mag ik daarvan verwachten en wat kost dat?
Een consult bij iemand van onze administratieve medewerkers komt op 50 euro. Aan het einde van het consult is het aangewezen dat u verder thuis alles nog eens rustig op een rijtje zet. Nadien kan u alsnog een beslissing nemen inzake welke richting dat u verder wil uitgaan. Een consult staat los van onze andere diensten. De betaling van 50 euro heeft enkel en alleen betrekking op het consult, als vergoeding voor de tijd en persoonlijke aandacht van iemand van onze mensen. U kan er op rekenen dat we uw belangen, en niet die van de overheid, vooropstellen.
(heeft u geen andere vragen of uitdagingen dan louter datgene wat betrekking heeft op registratie van een persoon dan is een consult van 50 euro ruimschoots voldoende.
Heeft u vragen omtrent ondernemen, schulden of sociale uitkeringen, in dat geval kan u een juridisch consult overwegen. Maar dat zijn natuurlijk gans andere tarieven en voorwaarden)
Wie 50 euro bij een privé initiatief zoals onze VZW te duur vindt die kan als alternatief steeds terecht bij een overheidsinstantie zoals het Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn of een CAW kantoor.
Bij een overheidsinstanties bent u niet alleen gehouden aan de kantoortijden, ook de ambtenaar die tegenover u komt te zitten wordt betaalt door en werkt dus ook voor, de overheid. Ziet u daarin geen probleem dan adviseren we u om langs te gaan bij de lokale overheidsdiensten.
De overheid heeft toch sociale diensten, waarin onderscheid de VZW als privé initiatief zich?
In de moderne verzorgingsstaat wordt je probleem, door tal van ‘sociale overheidsdiensten’, meestal als reden aangegrepen om je uit te sluiten van de oplossing. Maar al te vaak komt de hulpbehoevende vast te zitten in een catch-22, een paradoxale situatie waaraan het hulpzoekende individu niet kan ontsnappen vanwege tegenstrijdige regels of beperkingen binnen het systeem van de overheid.
Niet zelden zien we bij de overheid dat een spel wordt gespeeld waarbij de mensen worden ontmoedigd en onderworpen aan uithongeringsprocedures binnen het systeem. Tal van overheidsinstanties genieten ruime financiële middelen waarmee men in de praktijk vaak niet anders doet dan window dressing en symptoom bestrijding. Voor de overheid is het belangrijkste dat de operatie op papier geslaagd is, dat de patiënt overleden is, wie geeft daar om?
 
Bij onze VZW trachten we hoe dan ook tot een daadwerkelijke oplossing te komen en wel snel, zeer snel want vaak is er geen tijd te verliezen indien men de schade voor de mensen wil bepreken.
Bij een ‘sociale dienst’ van de overheid zien we vaak dat hun deur reeds omstreeks 16.30u op slot gaat en iemand van die ambtenaren aan de telefoon krijgen die dan ook nog meteen met een oplossing komt, dat is geen vanzelfsprekendheid.
Bij onze VZW weten we dat uw problemen niet stoppen om 16.30u en niet rusten in het weekend. U kan bij ons dan ook buiten kantoortijd terecht.
 
Een zeer goed artikel aangaande de zieke verzorgingsstaat werd geschreven door een journalist bij ‘de Correspondent’.
De artikel handelt over het systeem in Nederland maar neem het van ons aan dat het Belgisch systeem geen haar beter is.
Lezen en beluisteren kan u hier:
 
 
Werken jullie voor de overheid? Als ik bij een OCMW kantoor van de overheid een dienst wil verkrijgen dan kan dat via jullie VZW?
Nee we werken niet voor de overheid.
We hebben geen belangen voor of met een OCMW kantoor van de overheid. Kunnen we je bijstand verlenen in een procedure met een overheidsdienst, ja natuurlijk wel.
Moet ik in België komen om een registratie te kunnen verkrijgen? (ik verblijf heden in het buitenland en ik ben zonder registratie)
Als je er naar vraagt bij de bevoegde instanties dan ga je overal te horen krijgen dat je fysiek moet aanwezig zijn. In theorie klopt dat maar wij zijn niet beperkt tot theorie.
Zelfs iemand die nooit in België was, zelfs geen Europese nationaliteit heeft, zelfs die persoon kunnen we registreren. Zelfs mensen die in Afrika geboren zijn en nooit het continent verlieten, zelfs deze mensen kunnen we registreren in België (ik ken trouwens geen enkel ander Europees land waar dat mogelijk is!)
Is het legaal?

Deze vraag krijgen we zeer vaak. Gek genoeg komt dit soort vragen meestal van mensen die op het punt staan iets te doen wat illegaal is. Allicht is dit type mensen op zoek naar iemand die hen verteld wat ze willen horen. Maar dan zijn ze bij ons natuurlijk aan het verkeerde adres 🙂
Wat ik ervaar is dat veel mensen niet eens een duidelijk inzicht hebben of weten te onderscheiden wat de term ‘legaal’ feitelijk betekent. Dat maakt dat deze korte vraag niet zo eenvoudig en kort te beantwoorden is. Niettegenstaande zal ik mijn best doen om toch een gepaste toelichting te geven.

In eerste orde, het begrip ‘legaal’ is vrij breed en relatief. Wat heden legaal is in onze samenleving dat was vaak in het verleden en allicht ook in de toekomst vatbaar voor andere interpretatie.
Wat binnen dezelfde tijdsgeest legaal is in het ene land dat kan perfect in een ander land illegaal zijn en omgekeerd.
Om u een eenvoudig voorbeeld te geven: Allicht bent u vertrouwd met het Nazi regime. Dit ontstond vanuit een politieke partij en was tussen 1933 en 1945 in Duitsland perfect legaal. Sommige mensen mogen dan wel denken dat de praktijken van het regime niet legaal was maar herbron uzelf zou ik zeggen en u zal vaststellen dat het nazi regime perfect legaal was.
Een ander voorbeeld: Het hebben van sex met minderjarige dat is in tal van samenlevingen niet legaal. Het vindt echter tot op heden plaats en zelfs op grote schaal plaats, dit in tal van landen, waar het soms zelfs niet eens illegaal is.
Mijn advies aan mensen die zich bekommeren om datgene wat mogelijk wel en niet legaal zou mogen of moeten zijn is heel eenvoudig als volgt: Stel uzelf niet de vraag ‘wat is legaal?’ De term ‘legaal’ is immers gebaseerd op wetten die tot stand kwamen binnen een overheid die zich laat sturen door de lokale moraal, religie en de tijdsgeest. Stel uzelf beter de volgende vraag: ‘wat is ethisch verantwoord’, ‘wat is moreel verantwoord’. Kortweg samengevat, hou uzelf als mens aan de ‘Natural Law’ en dan zal uw slaap en integriteit niet verstoord worden 😉
Tot zover de moreel en de philosophy.

Ik ga er echter vanuit dat uw vraag inzake wat legaal is geen betrekking heeft op moreel of philosophy dus bij deze mijn antwoord op uw vraag:
De diensten die we vanuit onze VZW verstrekken worden uiteraard in de meeste landen gezien als legaal binnen het wettelijk systeem. Wat u wil gaan doen, uw registratie elders nemen dan daar waar u de daadwerkelijke hoofdverblijfplaats geniet…. dat is legaal in de meeste landen maar niet legaal volgens de Belgische wetgever. Voor alle duidelijkheid, voor mij persoonlijk is datgene wat u wil gaan doen volstrekt legaal en moreel verantwoord wanneer uw drijfveer bestaat uit het zich aanspreekbaar houden met derde. Maar het is niet ik die u akties oordeel of beoordeel.
In haast alle landen is het volgens de lokale wetgeving perfect legaal wanneer de burger zich per registratie aanspreekbaar wil stellen want in de meeste landen staat het contact tussen overheid en burger als doel voorop. Maar België is één van die uitzonderingen op de wereld. Volgens de Belgische wetgever is uw intentie of beter gezegd de uitvoering ervan…. niet legaal.
En waarom is dat naar Belgisch recht niet legaal zal u nu mogelijk denken? Wel dat is eenvoudig, naar Belgisch recht vormt de plaats waar u als burger de hoofdverblijfplaats geniet én de plaats waar u een registratie op basis van domicilie neemt, een één en ondeelbaar begrip. Dat men binnen het legaal systeem naar Belgisch recht bijzonder zwaar tilt aan de materie en de wetgeving op de rijksregisters dat laat zich meteen vaststellen wanneer we zien hoeveel tijd en energie dat de Belgische ambtenarij besteed aan controle op de burgers binnen dat systeem. Niet alleen voorziet de wetgever in controle op de nieuwe plaats van woonst, de politie kan ook controle uitvoeren op de ‘oude plaats van woonst’ indien dat ‘oude adres’ binnen de Belgische landsgrens ligt.
Dat politie bezig is met dat soort ‘zaken’ te controleren dat is in de meeste landen ondenkbaar. Dit soort controle op burger en woonplaats, waarbij de burger ‘gevraagd’ wordt afstand te nemen van z’n recht op privacy en geen vragen mag stellen bij inbreuken op legale begrippen zoals ‘de onschendbaarheid van de woning’, dat is ‘normaal’ binnen België. Huisvredebreuk en de ambtelijke voeten vegen aan de onschendbaarheid van de woning dat is trouwens een aardige indicatie van een politiestaat. De meeste immigranten die zich in België willen registreren vallen dan ook van de ene verbazing in de andere omdat in Het begrip ‘domiciliefraude’ is dan ook een strafrechtelijk gegeven wat in de meeste landen geen toepassing vindt. Alleen in België is dit opgenomen in het strafwetboek. Zoals eerder toegelicht, in de meeste landen stelt men als prioriteit bij de rijksregisters voorop, de aanspreekbaarheid / contactmogelijkheid tussen burger en overheid bevorderen.
In de meeste landen is er bij een inbreuk op de rijksregisters dan ook louter sprake van een kleine administratieve boete. In een politiestaat zoals België neemt men met de aanspreekbaarheid van de burgers geen genoegen, men wil hier bij dergelijke regime een totale controle over de burger nastreven. Daarom dat België niet alleen de totale bevoegdheid en controle in handen van politie legt maar ook het strafwetboek laat voorziet in maar liefst 1 jaar ‘effectieve’ gevangenisstraf. Als een procureur in Belgie een dossier in handen krijgt waarbij domiciliefraude hand in hand gaat met bijkomende feiten zoals o.a. sociale fraude of de creatie van een bedrieglijk onvermogen met behulp van de domiciliefraude dan heeft die procureur al snel de mogelijkheid om in totaal meer dan 2 jaar te vorderen….
Daarom dat we steeds wijzen op de alternatieve waarmee u zich als burger kan registreren en aanspreekbaar kan houden zonder dat uw fraude hoeft te plegen. hun land van oorsprong dergelijke praktijken meestal geen toepassing vinden. Maar de geboren en getogen ‘Belgen’ die vinden dit soort praktijken van de overheid normaal 😉

Het begrip ‘domiciliefraude’ is dan ook een strafrechtelijk gegeven wat in de meeste landen geen toepassing vindt. Alleen in België is dit opgenomen in het strafwetboek. Zoals eerder toegelicht, in de meeste landen stelt men als prioriteit bij de rijksregisters voorop, de aanspreekbaarheid / contactmogelijkheid tussen burger en overheid bevorderen.

In de meeste landen is er bij een inbreuk op de rijksregisters dan ook louter sprake van een kleine administratieve boete. In een politiestaat zoals België neemt men met de aanspreekbaarheid van de burgers geen genoegen, men wil hier bij dergelijke regime een totale controle over de burger nastreven. Daarom dat België niet alleen de totale bevoegdheid en controle in handen van politie legt maar ook het strafwetboek laat voorziet in maar liefst 1 jaar ‘effectieve’ gevangenisstraf.

Als een procureur in Belgie een dossier in handen krijgt waarbij domiciliefraude hand in hand gaat met bijkomende feiten zoals o.a. sociale fraude of de creatie van een bedrieglijk onvermogen met behulp van de domiciliefraude dan heeft die procureur al snel de mogelijkheid om in totaal meer dan 2 jaar te vorderen….
Daarom dat we steeds wijzen op de alternatieve waarmee u zich als burger kan registreren en aanspreekbaar kan houden zonder dat uw fraude hoeft te plegen.

Domicilieadres, hoe komt dat tot stand in België?

Wanneer het gaat om een registratie op basis van domicilie dan kan dit tot stand komen op de plaats waar de burger zijn residentie heeft. Hier dient de burger in eerste instanties een aangifte te doen via de bevolkingsdienst binnen de gemeente van woonst, daar waar men resideert. Vervolgens komt de politie langs op het adres dat door de betrokkene werd kenbaar gemaakt bij de bevolkingsdienst. De diensten beoordelen dan ter plaatse of de eerdere aangifte in overeenstemming is met de vastgestelde feiten.

Prijzen voor ons als koppel voor een langere periode, zit daar een voordeel?
347,- per maand
3.300,- per jaar
3900,- per 2 jaar
Verschil tussen een administratief en een domicilieadres?
Bij een administratief adres eist de overheid niet dat de burger de plaats van hoofdverblijf kenbaar maakt t.o.v. de overheidsinstanties. Elk land in Europa heeft zo een beetje een eigen terminologie voor wat betreft de beschikbare diensten. In Belgie noemt de overheid een administratieve registratie een ‘referentieadres’. In Nederland spreken ze dan weer van ‘briefadres’. En zo geeft elke lidstaat ‘het kind’ een andere benaming. Een algemene noemer van een administratieve registratie is ‘vestigingsadres’, dit begrip is ook toepasbaar voor vennootschappen.
Bij een domicilieadres daarentegen, daar gaat het om een ‘main place of residence’ die geregistreert wordt in de rijksregisters. Die zogenaamde hoofdverblijfplaats vindt onder de Belgische wetgeving pas erkenning nadat politie daar z’n akkoord over heeft gegeven. In tal van andere landen berust de registratie van hoofdverblijf / domicilie op een erkenning van een huurovereenkomst of de verklaring van de burger ten overstaan van de ambtenaar bij de bevolkingsdienst.
Wordt er geen controle gedaan of je er wel degelijk woont?

Er zijn 2 manieren om een registratie tot stand te brengen en eentje daarvan vraagt inderdaad ‘controle’.

– Een controle of je der woont, dit vindt alleen plaats indien je een aangifte van hoofdverblijf doet bij de bevolkingsdienst. In dat geval dient de burger dus ook aan te tonen dat hij/zij wel degelijk z’n hoofdverblijfplaats aanhoudt op het aangegeven adres.

In dat geval kan een registratie tot stand komen op basis van de residentie van de betrokkene. De wetgever spreekt dan van ‘domicilieadres’. Naar Belgisch recht (niet alleen burgerlijk maar ook correctioneel) mag je een domicilieadres alleen aanhouden op de plaats waar je daadwerkelijk woonachtig bent. (niet louter verblijvende maar daadwerkelijke woonachtig)

Vandaar dat de wetgever in het systeem heeft opgenomen dat de burger zich dient te onderwerpen aan de politie welke controle ter plaatse doet. Het om de tuin leiden van de verbalisanten is een klassieke sport in België, iets wat meestal wel lukt wanneer men wat persoonlijke basis spullen in het pand aanbrengt. Een verbalisant die frauduleus opzet vermoedt wordt soms tot het ‘juiste’ inzicht bewogen met slechts een paar honderd euro (vooral in grootsteden hebben sommige verbalisanten er een niet onaardige bijverdienste mee) Allemaal niet legaal natuurlijk maar wel sinds jaren van toepassing in België. De wetgever spreekt dan ook van het begrip ‘domiciliefraude’. (wat bij iemand die domiciliefraude pleegt niet zelden hand in hand gaat met de creatie van bedrieglijk onvermogen en sociale fraude)

Veel burgers, zelfs een deel van mijn cliënteel, staat niet stil bij de mogelijke juridische consequenties. In de praktijk is de kans om tegen de lamp te lopen ook betrekkelijk klein. Niet tegenstaande het ‘berekende’ risico, ik adviseer mijn cliënten om niet de voorkeur te geven aan een domicilieadres. Maar uiteindelijk is het steeds de cliënt die de vrijheid van keuze heeft.

 

Persoonlijk ben ik voorstander van een eenvoudige en directe registratie, dit om tal van reden. Deze vorm van registratie vereist voor de wetgever o.a. geen controle ter plaatse bij het nieuwe adres. De aangifte bij de bevolkingsdienst is immers voldoende. Hier gaat hier om een directe registratie op basis van een vereenvoudigde administratieve aangifte van adreswijziging. Dergelijke ‘directe registratie’ vinden we terug in tal van Europese landen en onder verschillende benamingen. In de meeste landen vinden we benamingen die bij vertaling neerkomen op ‘vestigingsadres’ vandaar dat ook ik als algemene benaming gebruik: ‘vestigingsadres’.

In België wordt een directe administratieve registratie meestal een ‘referentieadres’ genoemd. Een directe registratie kan ook verstrekt worden door de OCMW diensten van de overheid en men spreekt daar dan van referentie via het OCMW.

Hoe je het ook noemt of omschrijft, feit is eenvoudig, men is als persoon officieel aanspreekbaar en al wie in de rijksregisters gaat kijken die ziet jou als een alleenwonende persoon ingeschreven staan met behoud van rechten en plichten.

Indien de aangifte van een registratie via mij verloopt dan heb ik van de cliënt nodig een kopie van de legitimatie en het huidige of oude adres.

Groot deel van mij uitkering ga ik verliezen omdat ik ga registreren waar reeds iemand geregistreerd is. De uitkering verlaagt wanneer ze mij als samenwonende zien. Is er een mogelijkheid om mijn uitkering toch als alleenstaande te behouden?

Ja je kan mits goede onderbouwing je uitkering volledig behouden. Je kan je registreren als woonachtig op het pand waar je verblijft. Dit kan zelfs ongeacht het aantal mensen dat er onder hetzelfde dak wonen. Samen wonen is niet hetzelfde als samenwonen. Vanuit onze ervaringen bij het begeleiden van cliënten die procedures hadden met sociale uitbetalingsinstanties weten we inmiddels waar men bij de rechtbank oren naar heeft. De argumenten waar diensten zoals o.a. RVA komt mee aandraven om een verlaging van de uitkering te motiveren dat zijn meestal dezelfde punten. Het komt er dus op aan van de wolfijzers en beerklemmen te vermijden. Wie bij iemand onder dak gaat dient zich eenvoudig te houden aan een ‘social blueprint’.

Heb in mijn verleden schulden opgebouwd. Wil gaan samenwonen, maar door mijn schulden kunnen de bezittingen van mijn partner in beslag genomen worden als er een deurwaarder zou langskomen.
Om geen deurwaarder aan je deur te krijgen kan je bij ons of elders je registratie te nemen. Je bent dan aanspreekbaar door alle partijen zonder de vrees of druk te voelen wanneer de deurbel gaat daar waar je vredig woont.
Je dient dan best ook nog het nodige te doen inzake het afschermen van loonbeslag en bankbeslag.
Ik ben een ondernemer met een eenmanszaak en weldra misschien een vennootschap. Ook ik kan bij jullie terecht?

Zelfstandige, ondernemers en vrij beroepers, ze kunnen allen bij ons terecht.

Onze facturen kunnen we voor de ondernemende klanten een zakelijke omschrijving geven, zodat deze onkosten 100% fiscaal kunnen worden gebruikt in je boekhouding.
Mocht je tevens behoefte hebben aan zakelijk consult, je kan bij ons tevens terecht voor vennootschappen, fiscaliteit en insolventieproblemen.
De adviezen die jullie geven. zijn die 'op maat' van het individu of algemeen toepasbaar?

Meestal is ons advies vrij algemeen van toepassing maar wel afhankelijk van de ‘woon- en leefsituatie’ van de mens als individu. Ook de economische hoedanigheid en het toekomstperspectief van de persoon wordt mee opgenomen in ons advies.

Vennootschap oprichten of een bestaande onderneming afsluiten, naar verluid verlenen jullie ook deze dienst?
In sommige dossiers verstrekken we inderdaad dergelijke diensten.
Het gaat dan meestal om een onderneming die een vestiging heeft binnen Europa. Uit ervaring weet ik dat er vrij veel aanbod van bestaande vennootschappen is en er zijn tal van ‘spelers’ op de markt die nieuwe vennootschappen aanbieden.
Wat we echter ook vaak zien is dat er geen boekhouding wordt gevoerd en zelfs geen aangifte wordt gedaan van belasting en BTW. Ik heb zelfs weet van bedrijven die niet eens ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel! En ook dat ‘soort bedrijven’ gaat via beunhazen over de toonbank.
Een inschrijfadres buiten België bieden jullie dat ook?

Ook dat is een mogelijkheid inderdaad.

Ik lees in jullie FAQ's dat ik niet persoonlijk in België moet zijn voor een registratie (ik ben nu in het buitenland)

Klopt inderdaad wat je schrijft, hoewel, er zijn uitzonderingen. Ik denk hierbij aan mensen die zich in het verleden officieel hebben gevestigd buiten België en dachten van er goed aan te doen om de verhuis vanuit België vervolgens ook ‘volgens het boekje’ uit te voeren. In dat geval hebben ze in België geen enkel aanknoop punt meer. Deze mensen dienen bij een herinschrijving in België zich terug fysiek op het grondgebied te begeven.

Het is zelfs zo dat het voor een immigrant, die nog nooit een voet op Belgische bodem heeft gezet, vlotter is om zich in te schrijven dan voor een Belg die zich opnieuw administratief wil aansluiten met het systeem van z’n vaderland (de immigrant kan zich registreren zonder dat die naar België komt. De Belg daarentegen… die moet naar België reizen en aanwezig blijven tot alles in orde is) We kunnen er wel eens smakelijk om lachen maar het feit is en blijft zoals we vaak ervaren: België is een prachtig land, behalve voor de Belgen zelf 😉

Wat we echter zeer vaak ervaren is het volgende: De vraag om registratie van de persoon is geen doel op zich maar louter een tool, niet meer of minder dan een middel om ‘iets’ te bereiken waarvan de vragende partij in de overtuiging is dat men eerst een registratie moet verkrijgen om een bepaald doel te kunnen bereiken. Dit doel blijkt vaak iets zoals een uitkering of het opstarten van een onderneming. Ik stel de klant dan ook vaak de volgende vraag: Misschien kan je mij je doel toelichten en mogelijk kan ik dan eens kijken of dat doel niet te bereiken valt via een andere tool zodat je niet noodzakelijk in België dient te verblijven in afwachting van.

Kan ik niet beter en goedkoper gediend worden door de overheid? Een VZW die support van de overheid geniet en vertegenwoordigd wordt door ambtenaren en politiekers dat gaat voor de burgers toch beter zijn dan jullie privé diensten vanuit VZW OCMW?
Bij het OCMW kantoor in mijn buurt werd ik wandelen gestuurd. Kan ik via een rechtbank stappen nemen tegen het OCMW van de overheid?
Als je vertrouwen hebt in justitie dan moet je zeker de gang naar de rechter maken. Hoe het er bij justitie aan toe gaat dan hoor je o.a. hier:
Bieden jullie ook onderdak aan? Eerder had ik al bij een OCMW in de buurt om een woonst gevraagd maar blijkbaar is de wachtlijst enorm lang. Wat kan je mij voorstellen?
Het verhuren van onderdak doen we slechts in uitzonderlijke gevallen. Wil je niet afhankelijk zijn van wachtlijsten, stop dan met het gebruik van de Nederlandse taal en laat je legitimatie ergens veilig opgeborgen, ver weg van je persoon. Meld je dan vervolgens bij de bevoegde overheidsdiensten als een asielzoeker.
Rijbewijs: Tal van landen gaan het rijbewijs met strafpunten invoeren. Ik ben bang dat justitie vroeg of laat mijn rijbewijs gaat afnemen. Kunnen jullie ook daar in een oplossing voorzien?

Jazeker, ook daar kunnen we oplossingen bieden. Laat me voor alle duidelijkheid even toelichten dat veel mensen in de illusie verkeren dat het rijbewijs, zoals dat door de meeste overheden wordt uitgereikt aan de natuurlijke personen / onderdanen, niet daadwerkelijk het eigendom wordt van die natuurlijke persoon. U heeft er dus alle belang bij om die illusie te doorprikken.

ALGEMENE INFO:

Ongeveer 3 jaar geleden liet Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) liet het verkeersveiligheidsinstituut Vias een studie uitvoeren naar de kosten en baten van zo’n puntensysteem in België.

Uit de studie bleek dat de invoering van het rijbewijs met punten een eenmalige kostprijs van 5 miljoen euro zou meebrengen en vervolgens ook nog elk jaar net geen 8 miljoen euro extra aan kosten zou bedragen. Het leeuwendeel van dat geld zou naar de noodzakelijke verstrenging van de handhaving gaan.

Het spreekt voor zich dat die bedragen niet gaan betaald worden door dienaars van de overheid. Het is de kleine man in de straat, of achter het stuur, die hiervoor gaat opdraaien.

Dat Belgie als politiestaat ‘goed’ functioneert dat blijkt ook uit de statitiek inzake het intrekken van rijbewijzen. Reeds toen er nog niet eens sprake was van een rijbewijs met strafpunten, trok men in Belgie maar liefst dubbel zoveel rijbewijzen in als Frankrijk.

Denken dat ‘uw’ rijbewijs werkelijk toebehoord aan uw persoon, dat berust op een gedachtegoed wat geen draagvlak vindt op realiteit.

Hoe zit het dan feitelijk wel in elkaar? Heel eenvoudig, de overheid stelt haar rijbewijzen tijdelijk en voorwaardelijk ter beschikking aan natuurlijke personen op voorwaarde dat deze personen voldoen aan de voorwaarde die bepaald worden door de overheid. (met een identiteitskaart, als legitimatie van de natuurlijk persoon, daar speelt de overheid een gelijkaardig spelletje met de onderdanen. Ook dat soort ‘legale documents’ behoord toe aan de overheid en kan bijgevolg ten alle tijden ontnomen worden aan uw natuurlijk persoon)

Als loonslaaf laten de meeste onderdanen zich door de overheid de baan opsturen met een rijbewijs dat ze mogen warm houden en waarvoor ze zelfs verantwoordelijkheid moeten dragen, dit zolang de overheid daartoe toestemming geeft.

Hierdoor kan u op elk God gegeven en door de overheid met liefde verstrekt moment meteen ‘de laan worden uitgestuurd’, te voet.

Waar ligt in de praktijk de oplossing? Zoals gewoonlijk lijkt het complex maar de oplossing is weer zeer eenvoudig: U dient gewoon in het bezit te komen van een rijbewijs wat niet toebehoord aan de onderdrukker die dat rijbewijs van u wil afnemen!

Dus als simpel voorbeeld: Rijdt je vaak rond in België? Wees dan zo verstandig om niet de baan op te gaan met een rijbewijs van de Belgisch. Als oom agent u staande houdt, mag hij van z’n broodheer, de Belgische overheid, dat rijbewijs afnemen.

Opgelet! Het hoeft daarbij niet eens te gaan om een ontneming naar aanleiding van een verkeersinbreuk!

Als oom agent in functie van z’n ambt van mening is dat er met dat rijbewijs iets ‘fout’ is of dat u als drager niet voldoet dan ontneemt de dienaar van de overheid dat rijbewijs en bezorgt dat aan de rechtmatige eigenaar, dus aan de overheid!

Maar u mag natuurlijk een procedure opstarten om de eigenaar te verzoeken dat rijbewijs weer aan u ter beschikking te stellen. Dat is uw centen en vooral uw tijd kost, dit mag duidelijk zijn.

Zoals de overheid het puntensysteem en het afnemen van het rijbewijs naar de onderdanige weet te verantwoorden: Het is ‘natuurlijk’ weer om ons als mens te ‘beschemen’. De overheid ramt strafpunten op het rijbewijs, het afnemen van het rijbewijs, door de strot met strafbare feiten zoals door het rood rijden, véél te snel rijden, “bedreigen”van mede weggebruikers.

De overheid laat de onderdanen geloven dat het strafpunten systeem is opgezet om u als mens te beschermen tegen de ‘zware’-verkeersovertreders.

En… wat de overheid ‘vergeet’ te zeggen is dat de rechter die als vertegenwoordiger van de overheid ten alle tijden de discretionaire macht geniet ook om elke andere reden het rijbewijs kan afnemen. (elke politiebeambte kan dat trouwens ook)

Niet alleen voor verkeersinbreuken maar ook andere zaken die de overheid wil afrekenen op de burgen kunnen sinds de afgelopen jaren meer en meer afgerekend worden via het beperken van uw mobiele vrijheid.

In tal van landen hebben de overheden ingezien hoe ze, via de controle over het rijbewijs, de onderdanen kan onder druk zetten.

Het wordt natuurlijk helemaal billenkletsen en lol wanneer u weet dat tal van onderdanen zich ertoe laten verleiden om na een ontneming van ‘hun’ rijbewijs opnieuw tijd en geld gaan spenderen in de hoop opnieuw een ‘rijbewijs te krijgen’. Dat ‘gekregen’ rijbewijs blijft dan opnieuw het bezit van de overheid die het vorige rijbewijs had afgenomen! 

Twee quotes die Einstein nooit heeft uitgesproken:

“Slechts twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke stupiditeit.”

“Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”

https://www.redactie24.be/verkeer/rijbewijs-met-punten-komt-eraan-niet-om-mensen-te-ambeteren-116763