Gedetineerden, GRATIS inschrijving bij vrijheidsberoving

10313188_771407266248453_4724358341435907009_nWanneer de band met het gezin waarvan de gevangene voorheen deel uitmaakte tijdens zijn verblijf in de gevangenis verbroken wordt of als de gevangene over geen enkele haardstede (= eigen woonst in huur of eigendom hebben waar men ingeschreven staat) meer beschikt zal vaak de inschrijving op de vroegere hoofdverblijfplaats vaak niet behouden blijven. De gevangene kan dan ingeschreven worden op het adres van de strafinstelling.

Bij het uitblijven van een ten uitvoering tot inschrijving wordt het geschil ter beslechting voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Op initiatief van de directeurs van de gevangenissen en de instellingen voor sociale bescherming, worden de gemeenten zowel verwittigd, bij de opsluiting, als bij de vrijlating van personen die in hun registers ingeschreven zijn.

De mededeling van de opsluiting en de vrijlating gebeurt dagelijks in de vorm van een fotokopie van het bovenste gedeelte van het opsluitingsformulier.

De personen opgesloten in gevangenissen of in instellingen voor sociale bescherming – die op het ogenblik van hun opsluiting tot een gezin behoorden – blijven tijdens hun opsluiting ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar dat gezin zijn verblijfplaats heeft. Zij worden beschouwd als tijdelijk afwezig uit de verblijfsgemeente van het gezin.

Gedetineerden die bij hun opsluiting noch haard, noch gezin hebben in een gemeente van het Rijk dienen te worden ingeschreven op het adres van de gevangenis of van de instelling voor sociale bescherming, dit voor zo ver de directeur van de inrichting akkoord gaat. Bij ontstentenis van het akkoord van de directeur van de inrichting, wordt het geschil ter beslechting voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde.

Op dezelfde wijze worden gedetineerden ingeschreven op het adres van de gevangenis of de instelling voor sociale bescherming waar ze opgesloten zijn, dit wanneer tijdens de periode van hun opsluiting de breuk der band met het gezin of de haardstede waartoe ze behoorden tot stand komt tijdens de duur van hun opsluiting. Dergelijke breuk dient te worden vastgesteld, bevestigd door een schriftelijke verklaring van de referentiepersoon van het genoemde gezin of de genoemde haardstede, waardoor laatstgenoemde de werkelijkheid en het onherstelbare van de breuk bevestigt en zich door dit feit verzet tegen het behoud der rijksinschrijving van de gedetineerde op het adres van het gezin.

Wanneer tijdens de opsluiting blijkt dat de gedetineerde deel uitmaakt van een nieuw gezin (tot stand gekomen in gevolge een huwelijk of een adoptie, of wanneer het bestaan van een nieuwe relatie expliciet wordt bevestigd door de gevangenis-directie) wordt de gedetineerde, op zijn verzoek en mits toestemming van de referentiepersoon van het gezin, op het adres van dat gezin ingeschreven.

Bij inschrijving op het adres van de gevangenis of de instelling voor sociale bescherming zijn er veranderingen van hoofdverblijfplaats bij elke verandering van inrichting. Bij elke verandering van inrichting dient hiervoor telkens het akkoord van de directeur van de nieuwe inrichting te worden gevraagd.

Vaak zijn de verantwoordelijke binnen de gevangenis weigerachtig t.a.v. registratie op hun inrichting. Ons inzien kan er toch weinig discussie of onzekerheid bestaan over het feit waar de gevangene zijn hoofdverblijfplaats daadwerkelijk geniet tijdens de vrijheidsberoving…

Niet officieel maar wel in de praktijk, niet zelden worden gevangenen geïntimideerd vanuit het gevangeniswezen, een vervroegde vrijlating of vrijlating onder voorwaarden kan in het gedrang komen indien de gevangen – tegen advies van het gevangeniswezen in – toch zou aandringen om de adres registratie te nemen op de gevangenis…

Gedetineerden die van ambtswege zijn afgevoerd uit de bevolkingsregisters dienen te worden ingeschreven op het adres van de gevangenis of instelling voor sociale bescherming (mits het akkoord van de directeur van de inrichting). Indien dit een vreemdeling betreft, kan betrokken gedetineerde pas terug worden ingeschreven nadat werd geverifieerd of betrokkene nog steeds toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf of vestiging (d.w.z. nadat het dossier werd voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken, Bureau Lang Verblijf) (de omzendbrief dd. 6 april 2009 van de Dienst Vreemdelingenzaken).

Het hebben van een ‘vast adres’ is een van de vele absurde eisen die ambtenaren bij justitie opleggen aan gedetineerden die de gevangenis willen verlaten. Het hebben van werk is zo een andere dwangmaatregel waarbij de overheid haar verantwoordelijkheid van zich afschud door mensen te dwingen tot zelfredzaamheid. Binnen de overheid is natuurlijk geweten, ex-gedetineerden die zich door registratie en werk laten re-integreren maken moeilijker aanspraak op een sociale erkenningen op basis van detentieschade…

Gezien de machteloosheid binnen het systeem en de onwetendheid van de meeste mensen die van de vrijheid werden beroofd is er binnen de gevangenis muren veel vraag naar informatie betreft de materie van rijksinschrijving en hoe het bekomen van – sociale – vergoedingen… Wie de materie op onze website goed machtig is kan zich binnen de gevangenis muren voltijds nuttig bezigheid houden, potentieel cliënteel in overvloed….

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/gedetineerden-inschrijving-op-adres-van-de-gevangenis/