Referentieadres, GRATIS rijksinschrijving via het OCMW van de overheid

10156139_425021077641573_6357668080273393384_nUw inschrijving bekomen in de rijksregister, dit met behulp van de overheidsvertegenwoordigers bij het Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn, zonder enige twijfel is dit de beste vorm van registratie binnen België. Het is voor de burger die deze maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW weet te bekomen volledig GRATIS !

Zoals de Belgische overheid deze dienstverlening bij haar OCMW voorstelt, vlot te verkrijgen en zeer snel opgenomen in de rijksregister.

Het is zonder meer een prachtige GRATIS oplossing voor een maatschappelijke problematiek. In de praktijk geeft het voor burgers die er trachten aanspraak op te maken een heel aparte ervaring…

De burgers die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of geen verblijfplaats meer hebben en die bij gebrek aan inschrijving in de bevolkingsregisters geen maatschappelijke bijstand kunnen genieten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of om het even welk ander sociaal voordeel ontberen, worden volgens artikel, § 2, vijfde lid van de wet over de bevolkingsregisters ingeschreven op het adres van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.

De voorwaarden daarvoor zijn: (zie ook artikel 20, § 3 wet over de bevolkingsregisters)

– Niet meer ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

– Dienstverlening vragen aan het OCMW.

– Zich minstens éénmaal per trimester aanbieden bij het OCMW.

De inschrijving door de gemeente gebeurt zeer eenvoudig op basis van een document dat het OCMW aflevert.

Het OCMW zal nagaan of de ‘dakloze’ effectief een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen heeft en dus aanspraak kan maken op de dienstverlening van het OCMW. Is dat niet het geval dan zal betrokkene ook niet op het adres van het OCMW ingeschreven worden.

De dakloze dient dienstverlening te vragen aan het OCMW van de gemeente waar hij gewoonlijk vertoeft. Dit komt bijgevolg neer op een vrije keuze voor de dakloze. Die ‘vrije keuze’ waar de wetgever op doelt die blijkt in de praktijk door tal van OCMW vertegenwoordigers toch een andere toepassing te vinden…

Indien de betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden, dient het OCMW dit te melden aan het college van burgemeester en schepenen, dat college dient over te gaan tot ambtshalve afvoering.

De bedoeling van het referentieadres bij het OCMW is om een dakloze op deze manier in staat te stellen zich administratief in orde te stellen (o.a. een leefloon aan te vragen), waarna hij opnieuw ergens zijn hoofdverblijfplaats kan vestigen en vervolgens op die hoofdverblijfplaats dan ingeschreven kan worden in de bevolkingsregisters. De inschrijving op het adres van het OCMW is dus in principe slechts voor een periode in de ‘overgang’ naar een ‘echt’ adres waar men domicilie neemt.

De mogelijkheid in de regelgeving voor een dakloze om een referentieadres bij het OCMW te nemen sluit niet uit dat de dakloze een referentieadres bij een natuurlijke persoon neemt. Daarbij moet dan wel nagegaan worden of de betrokkene daar niet effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft en of hij niet elders effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Een adres poste restante kan geen referentieadres zijn. Dit geldt evenmin voor een gewone brievenbus in een gebouw waar niemand zorgt voor de eventuele post.

In de praktijk ervaren we vaak het machtsmisbruik vanuit het OCMW, hoe misbruik wordt gemaakt van de ‘omgekeerde bewijslast’. Als de hulpbehoevende burger geen ‘vriendje’ heeft binnen het OCMW dan zal vaak vanuit de politieke hoek binnen het OCMW de eis worden gesteld dat de betrokkene persoonlijk moet bewijzen dat hij hulpbehoevende is en nergens anders terecht kan voor hulp. Het eisen van dergelijke omgekeerde bewijslast is volstrekt degoutant, voor de burger niet te bewijzen, en dat weten de politiekers en hun ambtenaren binnen het OCMW natuurlijk ook…

We kunnen het niet genoeg benadrukken, het GRATIS referentie adres bij het OCMW van de overheid is de beste vorm van registratie die in België verkrijgbaar is.

Het is voor sommige burgers dan ook aangewezen om in eerste instantie beroep te doen op de ‘gratis’ dienstverlening bij de overheid, trachten om via de ‘sociale’ overheidsinstanties alles uit te putten. Van alle OCMW kantoren in Vlaanderen & Brussel blijkt de laatste jaren het OCMW van Mechelen het eenvoudigst penetreerbare te zijn, vooral wat betreft GRATIS referentie adressen. Allicht is dit te Mechelen zo gunstig geëvolueerd dankzij de aanwezigheid van VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn, een aanwezigheid waar vooral dhr. Koen Anciaux als VLD politieker en OCMW voorzitter het persoonlijk zeer moeilijk mee heeft. Enkele jaren geleden heeft dhr. Elfri De Neve uit Oudenaarde contact opgenomen met VLD politieker Anciaux, sluw ingesteld zoals die De Neve is wist hij de politieker voor zijn kar te spannen. Sindsdien hebben beide publieke figuren via hun politieke & media relaties niets geschuwd in poging een negatief beeld op te hangen betreft VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn. Dhr. Koen Anciaux & dhr. De Neve gaven meermaals blijk van een verbeten negatieve geestesgesteldheid t.a.v. onze VZW. Dat is zeer goed nieuws voor alle burgers die behoeftig zijn, men kan er z’n voordeel mee doen.

We adviseren mensen dan ook vaak om eerst even langs te gaan bij het OCMW van Mechelen, zelfs al werd men daar voordien met een kluitje in het riet gestuurd. Uit de feedback van de hulpbehoeftige blijkt soms dat louter het vernoemen van onze VZW reeds voldoende was om de hulpverlening binnen het OCMW te Mechelen aan te zwengelen, sommige van de ambtenaren en politiekers binnen dat OCMW te Mechelen worden blijkbaar ‘gevoelig’ wanneer een hulpbehoeftige burger laat verstaan dat hij contact had met onze VZW.

Ons advies, wanneer je als hulpbehoeftige bij een OCMW vertegenwoordiger te Mechelen langsgaat vertel dan dat je ten einde raad bent en op het punt staat een betaling te doen aan VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn, verwijs naar de informatie op deze website, verleden wees uit dat dit de olie op een aangenaam vuurtje kan vormen. Men kan als burger natuurlijk nog wel enkele andere spelregels in acht nemen waar men binnen OCMW Mechelen gevoelig voor is en deze spelregels toepassen bij een bezoek aan het OCMW opdat de bevoegde ambtenaar dienstig & gemotiveerd mag worden. Eenmaal men bij het OCMW van Mechelen een gratis referentieadres bekomen heeft ligt ook een – sociale – woning en uitkering veel korter binnen uw bereik…

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/referentieadres-inschrijving-bij-de-overheid-ocmw/