Welkom bij

VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn

Wie zijn wij?

Wij bieden u een inschrijfadres binnen België. Ook een registratie/ inschrijfadres als resident binnen andere landen kunnen we tot stand brengen voor onze clienten. Wil u officieel woonachtig zijn in België of een ander land klik dan hier: info@vzw-ocmw.be Voor de goede orde laat duidelijk wezen dat onze vereniging niets van binding heeft met een OCMW kantoor van de overheid. Geen enkele overheid heeft inspraak in VZW OCMW. De VZW voorziet zelf in werkingsmiddelen. Vanuit de juridische theorie en onze praktijk ervaring sinds 2006 helpen we cliënten met verder kijken dan fake news van mainstream media. De VZW heeft geen enkel belang of verband met iets van overheid of politiek.

Via deze website willen we tevens aan verschillende doelgroepen een zo duidelijk mogelijk inzicht geven in de wetgeving en rechtstreeks en duidelijk antwoordt bieden op de meest concrete vragen met betrekking tot de bevolkingsregisters. Deze website kan benadert worden vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit rechtstak, de specifieke wet, de vraagsteller, de rechtspraak en via de links op deze site.

Binnen de tekst verwijzen we naar andere websites waar u bij de juiste topic terecht komt. We gaan ervan uit dat wie ons contacteert of consulteert reeds grondig kennis nam van de inhoud binnen deze website.

Auteursrecht: het tot stand brengen van deze website vergt investering op tal van vlakken. Niet tegenstaande, als u een artikel wil delen of tekst wil kopiëren, u mag van deze website vrij de tekst kopiëren. U dient wel de bron te vermelden. Gebruik bij voorkeur de link naar onze website in plaats van de tekst te knippen/kleven. Voor meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom mag u ons contacteren.

De basis van het regelgevend kader over de bevolkingsregisters: deze wordt gelegd door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, B.S. 3 september 1991 (hierna: ‘wet over de bevolkingsregisters’).

Inzake de bepaling van iemands hoofdverblijfplaats en de inschrijving in de bevolkingsregisters heeft zich in de loop der tijd ook een uitgebreide rechtspraak gevormd, voornamelijk van de Raad van State. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 en de wet van 19 juli 1991 vormen daarbij uiteraard het uitgangspunt.

Door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd deze reglementering uitvoerig toegelicht en becommentarieerd in de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters – Gecoördineerde versie: van kracht op 1 juli 2010 (laatste bijwerking d.d. 31 maart 2014). Deze Algemene Onderrichtingen worden permanent bijgewerkt en zijn terug te vinden op de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, doorklikken naar ‘bevolking’. 

In principe dient elke burger zelf aangifte te doen van zijn of haar hoofdverblijfplaats binnen de gemeente van die hoofdverblijfplaats. Wil u een domicilieadres huren waarmee u erkent wordt als alleenstaande 

Contactformulier

Ik wens opgebeld te worden

Gelieve te kiezen

Controleer wat voor u geldig is

3 + 4 =

De lokale overheden hebben de constante opdracht om af te toetsen of de inschrijvingen in de bevolkingsregisters in overeenstemming zijn met de realiteit. Dat dit in de praktijk niet verloopt zoals de overheid dit in theorie vooropstelt mag u duidelijk worden bij het doornemen van de informatie op deze website. Ons advies naar de client toe is steeds: registreer u op een zodanig intelligente wijze dat uw rechten behouden blijven zonder risico op ‘domiciliefraude’.

Wanneer de overheid spreekt van domiciliefraude dan is dit meestal geen doel op zich. Meestal is er een samenhang met andere misdrijven, vaak gepleegd met het oog op het verkrijgen van allerlei voordelen. Vaak bezondigen burgers zich uit een onwetendheid of uit bittere noodzaak omwille van de elementen die verbonden zijn aan iemand zijn hoofdverblijfplaats.

Primaire fraudeur (volgens de Belgische overheid is dat diegene die niet ingeschreven staat op de plaats waar zij of hij de hoofdverblijfplaats heeft), niet alleen deze primaire, maar ook de secundaire fraudeur (volgens de visie van de Belgische overheid is dat de persoon zonder wie de primaire fraudeur geen domiciliefraude kan plegen, zijn correctioneel vervolgbaar. Bijvoorbeeld de eigenaar van het pand waar de primaire fraudeur zijn inschrijving heeft genomen (uit ervaring weten we dat in toepassing van het strafrecht een secundaire partij vaak veel zwaarder wordt aangepakt door justitie, vooral indien de secundaire partij een vermogende partij is). Vaak is die secundaire partij niet eens op de hoogte of door onwetendheid niet voorbereid op datgene wat men als secundaire aan risico heeft boven het hoofd hangen…. Voor justitie is het veel eenvoudiger om iets te plukken bij een secundaire partij. Vaak gaat het dan om een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel en/of het pand van de verhuurder.

Bij het doornemen van de informatie op deze website kan u tot bevinding komen dat we bij VZW OCMW niet bang zijn om paard en ruiter te noemen. Laat echter duidelijk zijn, we scheren alle overheidsvertegenwoordigers niet over een en dezelfde kam. We zijn er ons van bewust dat, in tegenstelling tot de meerderheid, sommige overheidsvertegenwoordigers elke dag opnieuw zeer plichtbewust aan het werk gaan en zich weldegelijk als civil servant ten dienste stellen van de burger. Een integere ambtenaar heeft het beslist niet eenvoudig om zich dagdagelijks staande te houden binnen een systeem waar vele van hun collega’s er een ander agenda op nahouden. Voor hen die ondanks alles toch de burger dienen hebben we alle respect. Jammer dat soms ook de integere ambtenaren ten prooi vallen aan misplaatste collegialiteit ten gunste van collega’s die zich niet gehinderd weten door enige vorm van scrupule. Toch hebben we alle respect voor vertegenwoordigers van de overheid die het goed menen met de burgers.

Voorafgaande aan uw bezoek bij ons, voor een persoonlijk advies op maat, is het aangewezen dat u zich eerst weet te herbronnen bij de overheid en uw juridisch raadsman. Wanneer u langskomt of ons via telefoon consulteert gaan we er vanuit dat u de basis info op onze website reeds hebt doorgenomen.